Grip op grote projecten

Grip op grote projecten

Onderzoek

Grip op grote projecten

De grip van de Raad op grote projecten kan beter. ‘Het besluitvormingsproces en de positie van de raad daarin is niet altijd duidelijk’, aldus het rapport van Rekenkamer Den Haag over grote projecten.

Op donderdag 28 januari 2010 presenteerde de Rekenkamer Den Haag haar rapport over grote projecten in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO). De rekenkamer onderzocht bij twee belangrijke grote projecten of de benodigde informatie beschikbaar is voor de raad, of de beschikbare informatie juist, volledig, betrouwbaar en tijdig is en tot slot hoe de raad die informatie gebruikt.Status:
Afgerond


Downloads

Werk maken van inburgering

Werk maken van inburgering

Onderzoek

Werk maken van inburgering

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van het inburgeringsbeleid van Den Haag.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag blijkt dat de meeste nieuwkomers die een inburgeringstraject in Den Haag met goed gevolg afleggen zich daardoor gemotiveerd en gesterkt voelen in hun zelfvertrouwen. Des te groter is de teleurstelling bij deze groep wanneer zij ondanks het succesvol afronden van het inburgeringstraject nauwelijks een (betere) baan kunnen vinden. Zo luidt de conclusie van het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag.
Status:
Afgerond


Downloads

Quick-scan ‘Grote Projecten’

Quick-scan ‘Grote Projecten’

Onderzoek

Quick-scan ‘Grote Projecten’

Als resultaat van de ‘Quick-scan Grote Projecten’ heeft de rekenkamer een ‘checklist Grote Projecten’ opgeleverd.

De checklist helpt om te weten of je als raadslid over de benodigde informatie beschikt om te besluiten over grote projecten. In een werkbespreking van de raadscommissies SRO en VBF op 12 februari 2009 heeft de rekenkamer de checklist toegelicht en besproken met de raadsleden.

De rekenkamer stelde voor dit onderzoek een discussiegroep samen van externe deskundigen. Zij waren ook aanwezig en werden door de commissieleden bevraagd. Als gevolg van de werkbespreking heeft de rekenkamer de checklist aangescherpt en voorzien van een beknopte toelichting.Status:
Afgerond


Downloads

Meedoen met ambitie

Meedoen met ambitie

Onderzoek

Meedoen met ambitie

Het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag is gedaald in de periode 2004 en 2007. Dit concludeert de Haagse rekenkamer in haar onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente Den Haag.

Het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag is tussen 2004 en 2007 gedaald met 16%. De gemeente kreeg in die jaren tussen de 115 en 111 miljoen euro per jaar voor het re-integreren van bijstandsgerechtigden in het arbeidsproces.

In het Haagse coalitieakkoord van 2006 was afgesproken te streven naar een lager percentage mensen in de bijstand in Den Haag dan het gemiddelde van de vier grote steden. De rekenkamer constateert dat dit is gelukt. Wel vindt de rekenkamer dat deze doelstelling ambitieuzer had gekund. Het percentage bijstandsgerechtigden lag namelijk al onder het gemiddelde van de G4 bij het afspreken van het coalitieakkoord.Status:
Afgerond


Downloads

WMO: Zicht op in- en uitvoering

WMO: Zicht op in- en uitvoering

Onderzoek

WMO: Zicht op in- en uitvoering

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente Den Haag.

De aanpak Wmo in Den Haag niet inzichtelijk genoeg. Dit concludeert de Rekenkamer in haar onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente Den Haag. De Rekenkamer is positief over het ambitieuze Wmo-programma van het gemeente-bestuur. Het programma raakt namelijk alle onderdelen van de wettelijke opdracht. De gemeenteraad kan echter moeilijk inzicht krijgen in de positie van doelgroepen. Dit komt door het ontbreken van duidelijke doelstellingen en belangrijke informatie.Status:
Afgerond


Downloads

Van bouwen naar wonen

Van bouwen naar wonen

Onderzoek

Van bouwen naar wonen

De rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de betekenis van de afspraken over herstructurering van Haagse wijken, verdeling van woningen in de regio, vergroting van woningbouwproductie door corporaties en bevordering van leefbaarheid en veiligheid van wijken.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de afspraken een positieve werking hebben op versnelling van de herstructurering en woningproductie, maar dat voor de onderdelen over herstructurering en leefbaarheid de gemeente niet goed vinger aan de pols houdt en niet goed evalueert om te leren uit het verleden. Voor het onderdeel leefbaarheid bestaat geen goede visie en geen goede verdeling van verantwoordelijkheden tussen partijen.Status:
Afgerond


Downloads

Onderzoek schoonhouden woonomgeving

Onderzoek schoonhouden woonomgeving

Onderzoek

Onderzoek schoonhouden woonomgeving

De rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de manier waarop het college van B&W de stad laat schoonhouden.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het college nog onvoldoende weet welke problemen er spelen in de wijken en hoe het die structureel moet oplossen. Ook heeft het college onvolledig antwoord op de vraag hoe schoon de wijken zijn. De rekenkamercommissie adviseert het gemeentebestuur om veel systematischer uit te zoeken wat er in de verschillende wijken speelt in de strijd tegen vuil. Ook adviseert zij om bij het rapporteren over de resultaten in de woonwijken betrouwbaardere methoden te gebruiken.Status:
Afgerond


Downloads

Vervolg ‘Sturing decentrale welzijnsorganisaties’

Vervolg ‘Sturing decentrale welzijnsorganisaties’

Onderzoek

Vervolg ‘Sturing decentrale welzijnsorganisaties’

De rekenkamercommissie heeft onderzocht of het college de afspraken met de raad heeft nageleefd die voortvloeiden uit het welzijnsrapport uit 2005.

De belangrijkste conclusie is dat niet alle afspraken door het college in voldoende mate zijn nagekomen. De rekenkamercommissie doet aanbevelingen voor verdere verbetering van de sturing van de decentrale welzijnsorganisaties.Status:
Afgerond


Downloads

Verkeersveiligheid in de stad

Verkeersveiligheid in de stad

Onderzoek

Verkeersveiligheid in de stad

De rekenkamercommissie heeft onderzocht op welke manier het Haagse gemeentebestuur eraan werkt om de veiligheid in het stedelijk verkeer te vergroten.

De aanleiding voor de keuze van dit onderwerp is gelegen in het feit, dat de verkeersveiligheid in de stad tot de top Vijf van klachten en wensen van Haagse burgers hoort. De rekenkamercommissie wil met haar onderzoekkeuze aansluiten bij de klachten en wensen die leven onder inwoners van Den Haag.Status:
Afgerond

Downloads