Van bouwen naar wonen

Van bouwen naar wonen

Onderzoek

Van bouwen naar wonen

De rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de betekenis van de afspraken over herstructurering van Haagse wijken, verdeling van woningen in de regio, vergroting van woningbouwproductie door corporaties en bevordering van leefbaarheid en veiligheid van wijken.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de afspraken een positieve werking hebben op versnelling van de herstructurering en woningproductie, maar dat voor de onderdelen over herstructurering en leefbaarheid de gemeente niet goed vinger aan de pols houdt en niet goed evalueert om te leren uit het verleden. Voor het onderdeel leefbaarheid bestaat geen goede visie en geen goede verdeling van verantwoordelijkheden tussen partijen.Status:
Afgerond


Downloads

Onderzoek schoonhouden woonomgeving

Onderzoek schoonhouden woonomgeving

Onderzoek

Onderzoek schoonhouden woonomgeving

De rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar de manier waarop het college van B&W de stad laat schoonhouden.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het college nog onvoldoende weet welke problemen er spelen in de wijken en hoe het die structureel moet oplossen. Ook heeft het college onvolledig antwoord op de vraag hoe schoon de wijken zijn. De rekenkamercommissie adviseert het gemeentebestuur om veel systematischer uit te zoeken wat er in de verschillende wijken speelt in de strijd tegen vuil. Ook adviseert zij om bij het rapporteren over de resultaten in de woonwijken betrouwbaardere methoden te gebruiken.Status:
Afgerond


Downloads

Vervolg ‘Sturing decentrale welzijnsorganisaties’

Vervolg ‘Sturing decentrale welzijnsorganisaties’

Onderzoek

Vervolg ‘Sturing decentrale welzijnsorganisaties’

De rekenkamercommissie heeft onderzocht of het college de afspraken met de raad heeft nageleefd die voortvloeiden uit het welzijnsrapport uit 2005.

De belangrijkste conclusie is dat niet alle afspraken door het college in voldoende mate zijn nagekomen. De rekenkamercommissie doet aanbevelingen voor verdere verbetering van de sturing van de decentrale welzijnsorganisaties.Status:
Afgerond


Downloads

Verkeersveiligheid in de stad

Verkeersveiligheid in de stad

Onderzoek

Verkeersveiligheid in de stad

De rekenkamercommissie heeft onderzocht op welke manier het Haagse gemeentebestuur eraan werkt om de veiligheid in het stedelijk verkeer te vergroten.

De aanleiding voor de keuze van dit onderwerp is gelegen in het feit, dat de verkeersveiligheid in de stad tot de top Vijf van klachten en wensen van Haagse burgers hoort. De rekenkamercommissie wil met haar onderzoekkeuze aansluiten bij de klachten en wensen die leven onder inwoners van Den Haag.Status:
Afgerond

Downloads