De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Publicatie onderzoek Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie

Informatieprotocol onderzoeken Rekenkamer

Rekenkamer start onderzoek naar subsidies voor welzijnswerk

Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022

Publicatie onderzoek aanpak vervuiling openbare ruimte ‘Schoon op papier!’

Publicatie brieven toezicht gemeentelijke accountantsdienst

Aankondiging kortlopend onderzoek revolverend fonds LISE

Filmpje technische toelichting over stijging kosten voor de jeugdzorg

Rekenkamer start onderzoek naar bewonersparticipatie in de energietransitie

Publicatie ‘Zorgen voor de jeugd’: weinig zicht op kostenontwikkeling en resultaten jeugdzorg

Jongere zit alleen in een trappenhuis

Publicatie ‘Aan de slag!’ Onvoldoende sturing op begeleiding jongeren