Digitale veiligheid

Digitale veiligheid

Onderzoek

Digitale veiligheid

Rekenkameronderzoek toont kwetsbaarheden in digitale veiligheid gemeente Den Haag.

De Haagse Rekenkamer deed onderzoek naar de digitale veiligheid van de ICT-infrastructuur en van privacygevoelige informatie bij de gemeente Den Haag. Daarbij bleek de gemeentelijke website denhaag.nl veilig te zijn. Op het interne netwerk werden de nodige kwetsbaarheden in de veiligheid gevonden. De rekenkamer beveelt aan digitale veiligheid meer bestuurlijke aandacht te geven en periodiek integrale testen uit te voeren.

Workshop digitale veiligheid

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVRR op 21 november 2014 gaf de rekenkamer samen met Taskforce BID een workshop digitale veiligheid. Lees meer over de presentatie en relevante documenten: Workshop digitale veiligheid.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Hoffmann ICT Security

Secretaris rekenkamer

Indicatoren in begroting en verantwoording

Indicatoren in begroting en verantwoording

Onderzoek

Indicatoren in begroting en verantwoording

Rekenkamer Den Haag onderzoekt in ‘Meten is weten?’ kwaliteit rapportage over doelstellingen en resultaten van gemeentelijk beleid.

De begroting en het jaarverslag van de gemeente gaan niet alleen over geld. Het college van B&W geeft in de begroting aan wat er voor het geld gedaan gaat worden en welke doelen het wil bereiken. In het jaarverslag legt het college verantwoording af: hoe is het geld besteed en wat heeft het opgeleverd? De rekenkamer heeft in haar onderzoek vooral gekeken naar de werking van de ’topindicatoren’, waarmee de ontwikkelingen voor elk begrotingsprogramma op hoofdlijnen wordt gevolgd. Het gaat om cijfers over bijvoorbeeld de groei van de stad of de tevredenheid van burgers over de dienstverlening van de gemeente.

Voor meer informatie en de publicatie kunt u het persbericht, het volledige rapport en de begeleidende brief aan de raad downloaden.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Hugo Verpoorten

Onderzoeker

Kansenkaart Haags Sociaal Domein

Kansenkaart Haags Sociaal Domein

Onderzoek

Zorg voor jeugd op scholen!

Op 12 september bood Rekenkamer Den Haag de Haagse raad de kansenkaart ‘Haags Sociaal Domein’ aan.

Op 10 juli heeft de rekenkamer een werksessie gehouden voor raadsleden van de commissies Bestuur en Samenleving. Tijdens deze werksessie is de basis van de kansenkaart gelegd. De rekenkamer wil er aan bijdragen dat de gemeente goed beslagen ten ijs komt bij de aankomende decentralisaties en de herinrichting van het sociaal domein.

De raad is verantwoordelijk voor de kaders voor het herinrichten van het Haagse sociaal domein en voor het sturen op de (beoogde) maatschappelijke effecten van de decentralisaties. Het is belangrijk dat de raadsleden voldoende beeld hebben van de samenhang tussen de decentralisaties en van de beoogde effecten, voor het stellen van de jusite kaders voor het volgen en controleren van de uitvoering van het beleid.

De Rekenkamer wil de raad hierbij ondersteunen met een overzichtskaart, de Kansenkaart. Hiermee kan de raad de voorstellen over de decentralisaties van B&W beoordelen, en na invoering, monitoren.

In de vakbladen TPC en Sociaal Bestek zijn in 2014 artikelen over de Kansenkaart gepubliceerd.

Ing Yoe Tan, waarnemend voorzitter Rekenkamer Den Haag


Diverse raadsleden waren te gast


Wethouder Karsten Klein ontving uit handen van Ing Yoe Tan de KansenkaartStatus:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Quick scan dienstverlening

Quick scan dienstverlening

Onderzoek

Hallo Den Haag, kunt u mij helpen?

Verbeter samenwerking gemeentelijke diensten voor een excellente dienstverlening aan de burger.

70% van de mensen is tevreden over de dienstverlening door de gemeente Den Haag. Dat is op zich een mooie score. De gemeente streeft er echter naar in 2015 een excellente dienstverlener te zijn met 90% tevredenheid. Voor het waar maken van deze ambitie bepleit de rekenkamer een betere samenwerking binnen de gemeente, meer regie door het klantcontactcentrum en het nog deskundiger afhandelen van vragen van inwoners.

Het hele persbericht en het rapport van de quick scan dienstverlening kunt u hiernaast downloaden.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Marije Cornelisse

Totta Research

Wim Woning

Totta Research

Frank de Clerq

Ferro

Toezicht Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD)

Toezicht Gemeentelijke Accountantsdienst

Onderzoek

Toezicht Gemeentelijke Accountantsdienst

De Rekenkamer Den Haag heeft op grond van de Gemeentewet en de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) de taak toezicht uit te oefenen op de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD).

Deze doorlopende toezichtstaak is verbonden aan de wettelijke controletaken van de accountant, bijvoorbeeld de controle van de concern- en dienstjaarrekeningen. Het toezicht is gericht op de kwaliteitsbeheersing bij de uitvoering van deze wettelijke taken. Periodiek voert de rekenkamer onderzoek uit naar onder meer de onafhankelijkheid van de GAD en de kwaliteitsborging binnen de GAD. Onderdeel van de toezichtstaak is daarnaast de beoordeling van de onafhankelijkheid van aan te stellen beleidsbepalers bij de GAD.

Onderzoeken en andere publicaties zijn opgenomen in onderstaande tijdlijn.

Tijdlijn

Quick scan gemeentelijke activiteiten voor zorg jeugd op scholen

Zorg voor jeugd op scholen!

Onderzoek

Zorg voor jeugd op scholen!

Jeugdzorg gaat op de schop. Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg en kunnen dan grotendeels zelf bepalen wat zij willen bereiken en hoe.

De Rekenkamer Den Haag onderzocht ter voorbereiding daarop hoe het nu staat met de zorg voor jeugd op scholen en wat de gemeente daar nu aan doet. Het signaleren en volgen van kinderen met problemen gebeurt namelijk vaak op school. De overdracht van jeugdzorg biedt de gemeente kans een grote stap vooruit te zetten, stelt de rekenkamer: veel gaat goed, veel kan beter.

Schaarse informatie over de zorg op scholen

De vijf onderzochte scholen zijn redelijk tevreden over de interne zorg, maar verwachten dat de zorg verder onder druk komt te staan doordat zowel het aantal zorgleerlingen als de zwaarte van de problemen zullen toenemen. Verbeterpunt is de schaarse informatie over de effectiviteit van zorg voor jeugd op de Haagse scholen.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Nils Nijdam

Onderzoeker

Vincent van Stipdonk

Senior-onderzoeker

Subsidiebeleid

Subsidiebeleid

Onderzoek

Subsidiebeleid

‘De gemeente Den Haag stuurt via subsidies steeds meer op prestaties. Het is echter niet altijd voldoende duidelijk welke beleidsdoelen subsidies dienen en aan welke maatschappelijke effecten ze moeten bijdragen’, stelt de Rekenkamer Den Haag in het rapport “Van uitgaven naar uitkomsten”.

Rekenkamer Den Haag: Zet subsidies bewust en zakelijk in

Op woensdag 14 december 2011 presenteerde de rekenkamer dit rapport. Zeker nu er bezuinigd moet worden, beveelt de Rekenkamer Den Haag aan subsidies bewust en zakelijk in te zetten om maatschappelijke effecten te realiseren.Status:
Afgerond

DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Nils Nijdam

Onderzoeker

Vincent van Stipdonk

Senior onderzoeker

Jaclyn Rooker

Ingeleend financieel trainee gemeente Den haag

Publicatie rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’

Publicatie rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’

Onderzoek

Publicatie rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’

De rekenkamer heeft op 21 juni 2011 het rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’ gepubliceerd met de bevindingen uit het onderzoek naar het luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente Den Haag.

Fijnstofnorm wordt wel gehaald, desondanks gezondheidsrisico

Den Haag voldoet in 2015 naar verwachting niet overal aan luchtkwaliteitsnormen.

In 2015 zal de luchtkwaliteit in Den Haag wat betreft de uitstoot van stikstofdioxide naar verwachting niet overal aan de Europese norm voldoen. Dit kan leiden tot negatieve consequenties voor de volksgezondheid. De gemeente voldoet wel aan de Europese norm voor fijnstof. Desondanks kan er bij bewoners en bezoekers toch gezondheidsschade optreden omdat ook uitstoot onder de Europese norm schadelijk kan zijn.

Dit constateert de Rekenkamer Den Haag in het rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’, dat op 21 juni is gepresenteerd. Het onderzoek is gedaan in nauwe samenwerking met de Rekenkamers van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Behaalde resultaten

Op 29 maart 2012 heeft de raad het raadsvoorstel naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘luchtkwaliteit in de stad’, RIS 180572A, vastgesteld. Hiermee heeft de raad de aanbevelingen van de rekenkamer grotendeels overgenomen.

Op 28 augustus 2012 heeft het College van B&W de motie ‘Inzicht in kosteneffectiviteit van maatregelen’ afgedaan middels een brief, RIS 251465, aan de Raad.

RIS181258 Voorstel van het presidium naar aanleiding van het rekenkameronderzoek Luchtkwaliteit in de stad

RIS251465 Afdoening motie inzicht in kosteneffectiviteit van maatregelenStatus:
Afgerond


Downloads

Rapporten overige rekenkamersOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Nils Nijdam

Onderzoeker

Barbara Brink

Ingeleend onderzoeker Rekenkamer Rotterdam

Quickscan veiligheid woonomgeving

Quickscan veiligheid woonomgeving

Onderzoek

Quickscan veiligheid woonomgeving

Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit met 23% gedaald in 2009. Dit is de conclusie van een quick-scan van de Rekenkamer Den Haag over veiligheid in de woonomgeving. De gemeente haalt daarmee de doelstellingen van het veiligheidsplan ‘Een veilig Den Haag’.

Er is wel veel verschil in criminaliteit en overlast tussen de stadsdelen. Dit blijkt ook uit de veiligheidskaart die de Rekenkamer presenteert. Deze biedt de raad meer inzicht in de veiligheid in Den Haag. Door de digitale veiligheidskaart heeft de gemeente Den Haag meer zicht op veiligheid. Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit met 23% gedaald in 2009.

De Rekenkamer Den Haag presenteerde op donderdag 17 juni 2010 het bestuurlijk rapport ‘Veiligheid in de woonomgeving’. De uitkomsten werden met een persbericht bekend gemaakt.

Dit rapport wordt toegelicht met onderstaand filmpje.
Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Gert Kortenbach

Senior onderzoeker

Anna Bavinck

Ingeleend onderzoeker, gemeente Den Haag

Ben Rovers

Externe deskundige (Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek)

Wim Hillenaar

Externe deskundige (Berenschot)

Cyrille Fijnaut

Externe deskundige (Universiteit Tilburg)

Grip op grote projecten

Grip op grote projecten

Onderzoek

Grip op grote projecten

De grip van de Raad op grote projecten kan beter. ‘Het besluitvormingsproces en de positie van de raad daarin is niet altijd duidelijk’, aldus het rapport van Rekenkamer Den Haag over grote projecten.

Op donderdag 28 januari 2010 presenteerde de Rekenkamer Den Haag haar rapport over grote projecten in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO). De rekenkamer onderzocht bij twee belangrijke grote projecten of de benodigde informatie beschikbaar is voor de raad, of de beschikbare informatie juist, volledig, betrouwbaar en tijdig is en tot slot hoe de raad die informatie gebruikt.Status:
Afgerond


Downloads