Toezicht Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD)

Toezicht Gemeentelijke Accountantsdienst

Onderzoek

Toezicht Gemeentelijke Accountantsdienst

De Rekenkamer Den Haag heeft op grond van de Gemeentewet en de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) de taak toezicht uit te oefenen op de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD).

Deze doorlopende toezichtstaak is verbonden aan de wettelijke controletaken van de accountant, bijvoorbeeld de controle van de concern- en dienstjaarrekeningen. Het toezicht is gericht op de kwaliteitsbeheersing bij de uitvoering van deze wettelijke taken. Periodiek voert de rekenkamer onderzoek uit naar onder meer de onafhankelijkheid van de GAD en de kwaliteitsborging binnen de GAD. Onderdeel van de toezichtstaak is daarnaast de beoordeling van de onafhankelijkheid van aan te stellen beleidsbepalers bij de GAD.

Onderzoeken en andere publicaties zijn opgenomen in onderstaande tijdlijn.

Tijdlijn

Quick scan gemeentelijke activiteiten voor zorg jeugd op scholen

Zorg voor jeugd op scholen!

Onderzoek

Zorg voor jeugd op scholen!

Jeugdzorg gaat op de schop. Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg en kunnen dan grotendeels zelf bepalen wat zij willen bereiken en hoe.

De Rekenkamer Den Haag onderzocht ter voorbereiding daarop hoe het nu staat met de zorg voor jeugd op scholen en wat de gemeente daar nu aan doet. Het signaleren en volgen van kinderen met problemen gebeurt namelijk vaak op school. De overdracht van jeugdzorg biedt de gemeente kans een grote stap vooruit te zetten, stelt de rekenkamer: veel gaat goed, veel kan beter.

Schaarse informatie over de zorg op scholen

De vijf onderzochte scholen zijn redelijk tevreden over de interne zorg, maar verwachten dat de zorg verder onder druk komt te staan doordat zowel het aantal zorgleerlingen als de zwaarte van de problemen zullen toenemen. Verbeterpunt is de schaarse informatie over de effectiviteit van zorg voor jeugd op de Haagse scholen.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Nils Nijdam

Onderzoeker

Vincent van Stipdonk

Senior-onderzoeker

Subsidiebeleid

Subsidiebeleid

Onderzoek

Subsidiebeleid

‘De gemeente Den Haag stuurt via subsidies steeds meer op prestaties. Het is echter niet altijd voldoende duidelijk welke beleidsdoelen subsidies dienen en aan welke maatschappelijke effecten ze moeten bijdragen’, stelt de Rekenkamer Den Haag in het rapport “Van uitgaven naar uitkomsten”.

Rekenkamer Den Haag: Zet subsidies bewust en zakelijk in

Op woensdag 14 december 2011 presenteerde de rekenkamer dit rapport. Zeker nu er bezuinigd moet worden, beveelt de Rekenkamer Den Haag aan subsidies bewust en zakelijk in te zetten om maatschappelijke effecten te realiseren.Status:
Afgerond

DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Nils Nijdam

Onderzoeker

Vincent van Stipdonk

Senior onderzoeker

Jaclyn Rooker

Ingeleend financieel trainee gemeente Den haag

Publicatie rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’

Publicatie rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’

Onderzoek

Publicatie rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’

De rekenkamer heeft op 21 juni 2011 het rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’ gepubliceerd met de bevindingen uit het onderzoek naar het luchtkwaliteitsbeleid van de gemeente Den Haag.

Fijnstofnorm wordt wel gehaald, desondanks gezondheidsrisico

Den Haag voldoet in 2015 naar verwachting niet overal aan luchtkwaliteitsnormen.

In 2015 zal de luchtkwaliteit in Den Haag wat betreft de uitstoot van stikstofdioxide naar verwachting niet overal aan de Europese norm voldoen. Dit kan leiden tot negatieve consequenties voor de volksgezondheid. De gemeente voldoet wel aan de Europese norm voor fijnstof. Desondanks kan er bij bewoners en bezoekers toch gezondheidsschade optreden omdat ook uitstoot onder de Europese norm schadelijk kan zijn.

Dit constateert de Rekenkamer Den Haag in het rapport ‘Luchtkwaliteit in de stad’, dat op 21 juni is gepresenteerd. Het onderzoek is gedaan in nauwe samenwerking met de Rekenkamers van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Behaalde resultaten

Op 29 maart 2012 heeft de raad het raadsvoorstel naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘luchtkwaliteit in de stad’, RIS 180572A, vastgesteld. Hiermee heeft de raad de aanbevelingen van de rekenkamer grotendeels overgenomen.

Op 28 augustus 2012 heeft het College van B&W de motie ‘Inzicht in kosteneffectiviteit van maatregelen’ afgedaan middels een brief, RIS 251465, aan de Raad.

RIS181258 Voorstel van het presidium naar aanleiding van het rekenkameronderzoek Luchtkwaliteit in de stad

RIS251465 Afdoening motie inzicht in kosteneffectiviteit van maatregelenStatus:
Afgerond


Downloads

Rapporten overige rekenkamersOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Nils Nijdam

Onderzoeker

Barbara Brink

Ingeleend onderzoeker Rekenkamer Rotterdam

Quickscan veiligheid woonomgeving

Quickscan veiligheid woonomgeving

Onderzoek

Quickscan veiligheid woonomgeving

Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit met 23% gedaald in 2009. Dit is de conclusie van een quick-scan van de Rekenkamer Den Haag over veiligheid in de woonomgeving. De gemeente haalt daarmee de doelstellingen van het veiligheidsplan ‘Een veilig Den Haag’.

Er is wel veel verschil in criminaliteit en overlast tussen de stadsdelen. Dit blijkt ook uit de veiligheidskaart die de Rekenkamer presenteert. Deze biedt de raad meer inzicht in de veiligheid in Den Haag. Door de digitale veiligheidskaart heeft de gemeente Den Haag meer zicht op veiligheid. Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit met 23% gedaald in 2009.

De Rekenkamer Den Haag presenteerde op donderdag 17 juni 2010 het bestuurlijk rapport ‘Veiligheid in de woonomgeving’. De uitkomsten werden met een persbericht bekend gemaakt.

Dit rapport wordt toegelicht met onderstaand filmpje.
Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Gert Kortenbach

Senior onderzoeker

Anna Bavinck

Ingeleend onderzoeker, gemeente Den Haag

Ben Rovers

Externe deskundige (Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek)

Wim Hillenaar

Externe deskundige (Berenschot)

Cyrille Fijnaut

Externe deskundige (Universiteit Tilburg)

Grip op grote projecten

Grip op grote projecten

Onderzoek

Grip op grote projecten

De grip van de Raad op grote projecten kan beter. ‘Het besluitvormingsproces en de positie van de raad daarin is niet altijd duidelijk’, aldus het rapport van Rekenkamer Den Haag over grote projecten.

Op donderdag 28 januari 2010 presenteerde de Rekenkamer Den Haag haar rapport over grote projecten in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (SRO). De rekenkamer onderzocht bij twee belangrijke grote projecten of de benodigde informatie beschikbaar is voor de raad, of de beschikbare informatie juist, volledig, betrouwbaar en tijdig is en tot slot hoe de raad die informatie gebruikt.Status:
Afgerond


Downloads

Werk maken van inburgering

Werk maken van inburgering

Onderzoek

Werk maken van inburgering

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van het inburgeringsbeleid van Den Haag.

Uit het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag blijkt dat de meeste nieuwkomers die een inburgeringstraject in Den Haag met goed gevolg afleggen zich daardoor gemotiveerd en gesterkt voelen in hun zelfvertrouwen. Des te groter is de teleurstelling bij deze groep wanneer zij ondanks het succesvol afronden van het inburgeringstraject nauwelijks een (betere) baan kunnen vinden. Zo luidt de conclusie van het onderzoek van de Rekenkamer Den Haag.
Status:
Afgerond


Downloads

Quick-scan ‘Grote Projecten’

Quick-scan ‘Grote Projecten’

Onderzoek

Quick-scan ‘Grote Projecten’

Als resultaat van de ‘Quick-scan Grote Projecten’ heeft de rekenkamer een ‘checklist Grote Projecten’ opgeleverd.

De checklist helpt om te weten of je als raadslid over de benodigde informatie beschikt om te besluiten over grote projecten. In een werkbespreking van de raadscommissies SRO en VBF op 12 februari 2009 heeft de rekenkamer de checklist toegelicht en besproken met de raadsleden.

De rekenkamer stelde voor dit onderzoek een discussiegroep samen van externe deskundigen. Zij waren ook aanwezig en werden door de commissieleden bevraagd. Als gevolg van de werkbespreking heeft de rekenkamer de checklist aangescherpt en voorzien van een beknopte toelichting.Status:
Afgerond


Downloads

Meedoen met ambitie

Meedoen met ambitie

Onderzoek

Meedoen met ambitie

Het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag is gedaald in de periode 2004 en 2007. Dit concludeert de Haagse rekenkamer in haar onderzoek naar het re-integratiebeleid van de gemeente Den Haag.

Het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag is tussen 2004 en 2007 gedaald met 16%. De gemeente kreeg in die jaren tussen de 115 en 111 miljoen euro per jaar voor het re-integreren van bijstandsgerechtigden in het arbeidsproces.

In het Haagse coalitieakkoord van 2006 was afgesproken te streven naar een lager percentage mensen in de bijstand in Den Haag dan het gemiddelde van de vier grote steden. De rekenkamer constateert dat dit is gelukt. Wel vindt de rekenkamer dat deze doelstelling ambitieuzer had gekund. Het percentage bijstandsgerechtigden lag namelijk al onder het gemiddelde van de G4 bij het afspreken van het coalitieakkoord.Status:
Afgerond


Downloads

WMO: Zicht op in- en uitvoering

WMO: Zicht op in- en uitvoering

Onderzoek

WMO: Zicht op in- en uitvoering

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente Den Haag.

De aanpak Wmo in Den Haag niet inzichtelijk genoeg. Dit concludeert de Rekenkamer in haar onderzoek naar de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeente Den Haag. De Rekenkamer is positief over het ambitieuze Wmo-programma van het gemeente-bestuur. Het programma raakt namelijk alle onderdelen van de wettelijke opdracht. De gemeenteraad kan echter moeilijk inzicht krijgen in de positie van doelgroepen. Dit komt door het ontbreken van duidelijke doelstellingen en belangrijke informatie.Status:
Afgerond


Downloads