Tarieven Haagse Markt

Tarieven Haagse Markt

Onderzoek

Uit de markt prijzen


Status:
Afgerond

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de tarieven op de Haagse Markt. Doel van dit onderzoek was om voor de raad inzichtelijk te maken of de doorbelasting van de kosten van de Haagse Markt aan (individuele) ondernemers in overeenstemming is met de hierover gemaakte afspraken.

Tijdlijn

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Economisch beleid

Economisch beleid

Onderzoek

Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het economisch beleid van de gemeente Den Haag.

Tijdlijn

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Floryt van Wesel

Senior onderzoeker (tot september 2018)

Filip den Eerzamen

Senior onderzoeker (per augustus 2018)

Coen Eisma

Onderzoeker

Mylena Willemsen

Junior onderzoeker

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

Onderzoek

Maatschappelijke opvang


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opvang – de ondersteuning en opvang van daklozen – in Den Haag. In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert.

Tijdlijn
  Op 1 februari 2018 is dit onderzoek behandeld in de commissie Samenleving. Hier vindt u de agendastukken bij de behandeling. Door te klikken op onderstaande afbeelding kunt u de behandeling terugkijken.

  Lees meer

  Vervolgonderzoek subsidies: ‘Eerlijk delen’

  Vervolgonderzoek subsidies: ‘Eerlijk delen’

  Onderzoek

  Vervolgonderzoek subsidies: Eerlijk delen


  Status:
  Afgerond

  De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.

  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de afgelopen jaren invulling is gegeven aan een besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van een eerder rekenkameronderzoek uit 2011 naar subsidies. Tevens heeft de rekenkamer de actuele stand van zaken betreffende de subsidieverlening door de gemeente in kaart gebracht.

  Tijdlijn

  Onderzoekers

  Coen Eisma

  Onderzoeker

  Rutger Smit

  Onderzoeker

  Arjan Wiggers

  Secretaris rekenkamer

  Toegang Wmo – ‘Over de drempel’

  Toegang Wmo – ‘Over de drempel’

  Onderzoek

  ‘Over de drempel’, onderzoek naar de toegang tot de Wmo


  Status:
  Afgerond

  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de opzet en uitvoering van de toegang tot de Wmo in Den Haag. De rekenkamer heeft in het onderzoek gekeken in hoeverre de toegang van de Wmo in Den Haag voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten.

  Tijdlijn

  Onderzoekers

  Thijs Bosma

  Onderzoeker

  Leonie van der Plas

  Onderzoeker

  Arjan Wiggers

  Secretaris rekenkamer

  Verbonden partijen

  Verbonden partijen

  Onderzoek

  ‘Moeite met afstand’, onderzoek naar verbonden partijen


  Status:
  Afgerond

  De rekenkamer heeft in het onderzoek naar verbonden partijen gekeken in hoeverre het college en de raad sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen.

  Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een inventarisatie van alle verbonden partijen, documentstudie, interviews met verschillende betrokken actoren en een gedetailleerde analyse van vijf specifieke verbonden partijen.

  Tijdlijn

  Onderzoekers

  Mirjam Swarte

  Secretaris rekenkamer (tot 16 maart)

  Arjan Wiggers

  Secretaris rekenkamer (vanaf 16 maart)

  Rutger Smit

  Onderzoeker

  Thijs Bosma

  Onderzoeker

  Leonie van der Plas

  Junior onderzoeker

  Evert Wolters

  Extern onderzoeker (Necker van Naem)

  Sociale wijkzorgteams

  Sociale wijkzorgteams

  Onderzoek

  Op eigen kracht

  De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de Sociale Wijkzorgteams zoals die zijn opgezet en geïmplementeerd door de gemeente Den Haag.

  De Sociale Wijkzorgteams zijn in het kader van de decentralisatie van de zorg in 2014 opgezet en vormen één van de vernieuwingen waarmee de gemeente de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn goed en efficiënt wil organiseren. De teams zijn nog maar relatief kort actief en nog in ontwikkeling. Een onderzoek naar het functioneren van de teams in de praktijk komt dan ook te vroeg. Daarom is in dit rekenkameronderzoek gekeken naar de aanwezigheid van de voorwaarden voor doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) functioneren.

  Het onderzoek laat zien dat de opzet en implementatie van Sociale Wijkzorgteams kansen biedt voor doeltreffend en doelmatig functioneren, echter niet aan alle voorwaarden voor het doeltreffend en doelmatig functioneren wordt op dit moment voldaan.

  Hier kunt u het complete onderzoek downloaden, alsmede het persbericht en het raadsvoorstel.  Status:
  Afgerond


  Downloads  Onderzoekers

  Mirjam Swarte

  Secretaris rekenkamer (tot 16 maart)

  Arjan Wiggers

  Secretaris rekenkamer (vanaf 16 maart)

  Rutger Smit

  Onderzoeker

  Leonie van der Plas

  Junior onderzoeker

  Schuldhulpverlening

  Schuldhulpverlening

  Onderzoek

  ‘Een streep door de rekening’ onderzoek naar schuldhulpverlening

  De rekenkamer heeft onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening.

  Het onderzoek is een combinatie van een kwalitatief onderzoek naar:

  • klantervaringen (onder 145 klanten en 18 schuldeisers)
  • een analyse van het beleid en de uitvoering
  • het inzichtelijk maken van feiten en cijfers over de schuldhulpverlening

  Het ultieme doel van schuldhulpverlening, een streep door alle rekeningen en daarmee het realiseren van een schuldenvrij bestaan, wordt voor veel klanten in Den Haag niet gehaald. Er zijn veel complicerende factoren, zowel bij de schuldenaar zelf als bij schuldeisers. Ook in de uitvoering door de gemeente zitten veel zaken die voor menigeen een streep door de rekening betekenen als het gaat om een definitieve oplossing.

  Voor meer informatie en de publicatie kunt u het bestuurlijk rapport, feitenrapport, persbericht en raadsvoorstel downloaden.  Status:
  Afgerond


  Downloads  Onderzoekers

  Mirjam Swarte

  Secretaris rekenkamer, tot 16 maart 2015

  Arjan Wiggers

  Secretaris rekenkamer, vanaf 16 maart 2015

  Thijs Bosma

  Projectleider

  Leonie van der Plas

  Onderzoeker

  Marieke Blommestein

  Regioplan

  Lars Heuts

  Regioplan

  Frank Kriek

  Regioplan

  Decentralisatie jeugdzorg

  Decentralisatie jeugdzorg

  Onderzoek

  Decentralisatie jeugdzorg

  De G4 rekenkamers deden onderzoek naar de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg.

  Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg. De Rekenkamer Den Haag onderzocht in hoeverre het nieuwe Haagse jeugdstelsel daarin voorziet. De Rekenkamer concludeert dat het stelsel in opzet kansen biedt, maar zij ziet ook risico’s die de kans op een betere en goedkopere jeugdzorg, zeker de komende jaren, belemmeren. Dit te meer daar bij de gemeente een volledig zicht op deze risico’s en passende maatregelen hoe hier mee om te gaan ontbreekt.

  Gelijktijdig hebben de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht de (voorbereidingen op de) decentralisatie van de jeugdzorg in hun gemeenten onderzocht. De samenwerking van de 4 rekenkamers heeft geleid tot 2 gezamenlijke producten van de G4 rekenkamers: een brief aan de Tweede Kamer en een brief aan de G4-gemeenteraden.

  De rekenkamer heeft een model Monitor Jeugd ontwikkeld. Een grafische interface op internet geeft inzicht in zaken als aantallen jeugdigen per stadsdeel en de inzet van middelen voor verschillende vormen van jeugdhulpverlening. Bekijk de website van Monitor Jeugd.  Status:
  Afgerond


  Downloads

  Publicatie

  Verslag werkconferentie decentralisatie jeugdzorg

  Persbericht decentralisatie jeugdzorg

  Bestuurlijk rapport decentralisatie jeugdzorg

  Feitenrapport decentralisatie jeugdzorg

  Raadsvoorstel decentralisatie jeugdzorg

  Aanbiedingsbrief decentralisatie jeugdzorg

  Brief G4-rekenkamers aan Tweede Kamer over de decentralisatie jeugdzorg

  Brief G4-gemeenteraden decentralisatie jeugdzorg

  Brief G4-gemeenteraden decentralisatie jeugdzorg – bijlage

  Persbericht G4-rekenkamers decentralisatie jeugdzorg

  Onderzoeksplan

  Brief aanbieding onderzoeksplan decentralisatie jeugdzorg

  Onderzoeksplan decentralisatie jeugdzorg

  In het vakblad Sociaal Bestek verscheen begin 2015 een artikel over monitoring met betekenisvolle indicatoren. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven door Mirjam Swarte. Lees het artikel in onderstaande PDF.

  Artikel Sociaal Bestek decentralisatie jeugdzorg  Onderzoekers

  Mirjam Swarte

  Secretaris rekenkamer

  Thijs Bosma

  Senior onderzoeker

  Rutger Smit

  Onderzoeker

  Ida Bloemendal

  Onderzoeker (stagiair)

  Sturen op maatschappelijke effecten van grote projecten

  Sturen op maatschappelijke effecten van grote projecten

  Onderzoek

  Sturen op maatschappelijke effecten van grote projecten

  Den Haag bouwt grote projecten zonder zicht op doelen.

  Den Haag investeert honderden miljoenen in grote projecten, maar stuurt niet op het beoogde effect. Bij besluitvorming voorafgaand aan een groot project besteedt het gemeentebestuur de nodige aandacht aan de maatschappelijke effecten die men van het project verwacht, bijvoorbeeld het versterken van de stedelijke economie of het aantrekken van nieuwe inwoners. Na de start van de bouw wordt hierop echter niet meer gestuurd. Met als gevolg dat wanneer tijdens de uitvoering van het project, zoals tijdens de herontwikkeling van het bedrijventerrein Binckhorst, aanpassingen nodig zijn, de beoogde maatschappelijke effecten achter de horizon verdwijnen. Veel projecten worden daardoor uiteindelijk alleen nog gebouwd om ze op tijd en binnen budget af te krijgen, zodat de financiële schade beperkt blijft, maar ze dienen niet meer het oorspronkelijk beoogde effect.

  De rekenkamer heeft een voorstel aan de raad opgesteld voor de besluitvorming over het rapport.  Status:
  Afgerond


  Downloads  Onderzoekers

  Mirjam Swarte

  Secretaris rekenkamer

  Thijs Bosma

  Senior onderzoeker

  Hugo Verpoorten

  Onderzoeker

  Wicher Schönau

  Externe deskundige (Twynstra Gudde)

  Elke van Tendeloo

  Externe deskundige (Policy Research)