Toegang Wmo – ‘Over de drempel’

Toegang Wmo – ‘Over de drempel’

Onderzoek

‘Over de drempel’, onderzoek naar de toegang tot de Wmo


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de opzet en uitvoering van de toegang tot de Wmo in Den Haag.

De rekenkamer heeft in het onderzoek gekeken in hoeverre de toegang van de Wmo in Den Haag voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten.

Tijdlijn

Onderzoekers

Thijs Bosma

Onderzoeker

Leonie van der Plas

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Onderzoek

‘Moeite met afstand’, onderzoek naar verbonden partijen


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft in het onderzoek naar verbonden partijen gekeken in hoeverre het college en de raad sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een inventarisatie van alle verbonden partijen, documentstudie, interviews met verschillende betrokken actoren en een gedetailleerde analyse van vijf specifieke verbonden partijen.

Tijdlijn

Onderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer (tot 16 maart)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer (vanaf 16 maart)

Rutger Smit

Onderzoeker

Thijs Bosma

Onderzoeker

Leonie van der Plas

Junior onderzoeker

Evert Wolters

Extern onderzoeker (Necker van Naem)

Sociale wijkzorgteams

Sociale wijkzorgteams

Onderzoek

Op eigen kracht

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de Sociale Wijkzorgteams zoals die zijn opgezet en geïmplementeerd door de gemeente Den Haag.

De Sociale Wijkzorgteams zijn in het kader van de decentralisatie van de zorg in 2014 opgezet en vormen één van de vernieuwingen waarmee de gemeente de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn goed en efficiënt wil organiseren. De teams zijn nog maar relatief kort actief en nog in ontwikkeling. Een onderzoek naar het functioneren van de teams in de praktijk komt dan ook te vroeg. Daarom is in dit rekenkameronderzoek gekeken naar de aanwezigheid van de voorwaarden voor doeltreffend (effectief) en doelmatig (efficiënt) functioneren.

Het onderzoek laat zien dat de opzet en implementatie van Sociale Wijkzorgteams kansen biedt voor doeltreffend en doelmatig functioneren, echter niet aan alle voorwaarden voor het doeltreffend en doelmatig functioneren wordt op dit moment voldaan.

Hier kunt u het complete onderzoek downloaden, alsmede het persbericht en het raadsvoorstel.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer (tot 16 maart)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer (vanaf 16 maart)

Rutger Smit

Onderzoeker

Leonie van der Plas

Junior onderzoeker

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Onderzoek

‘Een streep door de rekening’ onderzoek naar schuldhulpverlening

De rekenkamer heeft onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening.

Het onderzoek is een combinatie van een kwalitatief onderzoek naar:

  • klantervaringen (onder 145 klanten en 18 schuldeisers)
  • een analyse van het beleid en de uitvoering
  • het inzichtelijk maken van feiten en cijfers over de schuldhulpverlening

Het ultieme doel van schuldhulpverlening, een streep door alle rekeningen en daarmee het realiseren van een schuldenvrij bestaan, wordt voor veel klanten in Den Haag niet gehaald. Er zijn veel complicerende factoren, zowel bij de schuldenaar zelf als bij schuldeisers. Ook in de uitvoering door de gemeente zitten veel zaken die voor menigeen een streep door de rekening betekenen als het gaat om een definitieve oplossing.

Voor meer informatie en de publicatie kunt u het bestuurlijk rapport, feitenrapport, persbericht en raadsvoorstel downloaden.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer, tot 16 maart 2015

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer, vanaf 16 maart 2015

Thijs Bosma

Projectleider

Leonie van der Plas

Onderzoeker

Marieke Blommestein

Regioplan

Lars Heuts

Regioplan

Frank Kriek

Regioplan

Decentralisatie jeugdzorg

Decentralisatie jeugdzorg

Onderzoek

Decentralisatie jeugdzorg

De G4 rekenkamers deden onderzoek naar de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg.

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg. De Rekenkamer Den Haag onderzocht in hoeverre het nieuwe Haagse jeugdstelsel daarin voorziet. De Rekenkamer concludeert dat het stelsel in opzet kansen biedt, maar zij ziet ook risico’s die de kans op een betere en goedkopere jeugdzorg, zeker de komende jaren, belemmeren. Dit te meer daar bij de gemeente een volledig zicht op deze risico’s en passende maatregelen hoe hier mee om te gaan ontbreekt.

Gelijktijdig hebben de rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht de (voorbereidingen op de) decentralisatie van de jeugdzorg in hun gemeenten onderzocht. De samenwerking van de 4 rekenkamers heeft geleid tot 2 gezamenlijke producten van de G4 rekenkamers: een brief aan de Tweede Kamer en een brief aan de G4-gemeenteraden.

De rekenkamer heeft een model Monitor Jeugd ontwikkeld. Een grafische interface op internet geeft inzicht in zaken als aantallen jeugdigen per stadsdeel en de inzet van middelen voor verschillende vormen van jeugdhulpverlening. Bekijk de website van Monitor Jeugd.Status:
Afgerond


Downloads

Publicatie

Verslag werkconferentie decentralisatie jeugdzorg

Persbericht decentralisatie jeugdzorg

Bestuurlijk rapport decentralisatie jeugdzorg

Feitenrapport decentralisatie jeugdzorg

Raadsvoorstel decentralisatie jeugdzorg

Aanbiedingsbrief decentralisatie jeugdzorg

Brief G4-rekenkamers aan Tweede Kamer over de decentralisatie jeugdzorg

Brief G4-gemeenteraden decentralisatie jeugdzorg

Brief G4-gemeenteraden decentralisatie jeugdzorg – bijlage

Persbericht G4-rekenkamers decentralisatie jeugdzorg

Onderzoeksplan

Brief aanbieding onderzoeksplan decentralisatie jeugdzorg

Onderzoeksplan decentralisatie jeugdzorg

In het vakblad Sociaal Bestek verscheen begin 2015 een artikel over monitoring met betekenisvolle indicatoren. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven door Mirjam Swarte. Lees het artikel in onderstaande PDF.

Artikel Sociaal Bestek decentralisatie jeugdzorgOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Rutger Smit

Onderzoeker

Ida Bloemendal

Onderzoeker (stagiair)

Sturen op maatschappelijke effecten van grote projecten

Sturen op maatschappelijke effecten van grote projecten

Onderzoek

Sturen op maatschappelijke effecten van grote projecten

Den Haag bouwt grote projecten zonder zicht op doelen.

Den Haag investeert honderden miljoenen in grote projecten, maar stuurt niet op het beoogde effect. Bij besluitvorming voorafgaand aan een groot project besteedt het gemeentebestuur de nodige aandacht aan de maatschappelijke effecten die men van het project verwacht, bijvoorbeeld het versterken van de stedelijke economie of het aantrekken van nieuwe inwoners. Na de start van de bouw wordt hierop echter niet meer gestuurd. Met als gevolg dat wanneer tijdens de uitvoering van het project, zoals tijdens de herontwikkeling van het bedrijventerrein Binckhorst, aanpassingen nodig zijn, de beoogde maatschappelijke effecten achter de horizon verdwijnen. Veel projecten worden daardoor uiteindelijk alleen nog gebouwd om ze op tijd en binnen budget af te krijgen, zodat de financiële schade beperkt blijft, maar ze dienen niet meer het oorspronkelijk beoogde effect.

De rekenkamer heeft een voorstel aan de raad opgesteld voor de besluitvorming over het rapport.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Hugo Verpoorten

Onderzoeker

Wicher Schönau

Externe deskundige (Twynstra Gudde)

Elke van Tendeloo

Externe deskundige (Policy Research)

Digitale veiligheid

Digitale veiligheid

Onderzoek

Digitale veiligheid

Rekenkameronderzoek toont kwetsbaarheden in digitale veiligheid gemeente Den Haag.

De Haagse Rekenkamer deed onderzoek naar de digitale veiligheid van de ICT-infrastructuur en van privacygevoelige informatie bij de gemeente Den Haag. Daarbij bleek de gemeentelijke website denhaag.nl veilig te zijn. Op het interne netwerk werden de nodige kwetsbaarheden in de veiligheid gevonden. De rekenkamer beveelt aan digitale veiligheid meer bestuurlijke aandacht te geven en periodiek integrale testen uit te voeren.

Workshop digitale veiligheid

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVRR op 21 november 2014 gaf de rekenkamer samen met Taskforce BID een workshop digitale veiligheid. Lees meer over de presentatie en relevante documenten: Workshop digitale veiligheid.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Hoffmann ICT Security

Secretaris rekenkamer

Indicatoren in begroting en verantwoording

Indicatoren in begroting en verantwoording

Onderzoek

Indicatoren in begroting en verantwoording

Rekenkamer Den Haag onderzoekt in ‘Meten is weten?’ kwaliteit rapportage over doelstellingen en resultaten van gemeentelijk beleid.

De begroting en het jaarverslag van de gemeente gaan niet alleen over geld. Het college van B&W geeft in de begroting aan wat er voor het geld gedaan gaat worden en welke doelen het wil bereiken. In het jaarverslag legt het college verantwoording af: hoe is het geld besteed en wat heeft het opgeleverd? De rekenkamer heeft in haar onderzoek vooral gekeken naar de werking van de ’topindicatoren’, waarmee de ontwikkelingen voor elk begrotingsprogramma op hoofdlijnen wordt gevolgd. Het gaat om cijfers over bijvoorbeeld de groei van de stad of de tevredenheid van burgers over de dienstverlening van de gemeente.

Voor meer informatie en de publicatie kunt u het persbericht, het volledige rapport en de begeleidende brief aan de raad downloaden.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Hugo Verpoorten

Onderzoeker

Kansenkaart Haags Sociaal Domein

Kansenkaart Haags Sociaal Domein

Onderzoek

Zorg voor jeugd op scholen!

Op 12 september bood Rekenkamer Den Haag de Haagse raad de kansenkaart ‘Haags Sociaal Domein’ aan.

Op 10 juli heeft de rekenkamer een werksessie gehouden voor raadsleden van de commissies Bestuur en Samenleving. Tijdens deze werksessie is de basis van de kansenkaart gelegd. De rekenkamer wil er aan bijdragen dat de gemeente goed beslagen ten ijs komt bij de aankomende decentralisaties en de herinrichting van het sociaal domein.

De raad is verantwoordelijk voor de kaders voor het herinrichten van het Haagse sociaal domein en voor het sturen op de (beoogde) maatschappelijke effecten van de decentralisaties. Het is belangrijk dat de raadsleden voldoende beeld hebben van de samenhang tussen de decentralisaties en van de beoogde effecten, voor het stellen van de jusite kaders voor het volgen en controleren van de uitvoering van het beleid.

De Rekenkamer wil de raad hierbij ondersteunen met een overzichtskaart, de Kansenkaart. Hiermee kan de raad de voorstellen over de decentralisaties van B&W beoordelen, en na invoering, monitoren.

In de vakbladen TPC en Sociaal Bestek zijn in 2014 artikelen over de Kansenkaart gepubliceerd.

Ing Yoe Tan, waarnemend voorzitter Rekenkamer Den Haag


Diverse raadsleden waren te gast


Wethouder Karsten Klein ontving uit handen van Ing Yoe Tan de KansenkaartStatus:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Quick scan dienstverlening

Quick scan dienstverlening

Onderzoek

Hallo Den Haag, kunt u mij helpen?

Verbeter samenwerking gemeentelijke diensten voor een excellente dienstverlening aan de burger.

70% van de mensen is tevreden over de dienstverlening door de gemeente Den Haag. Dat is op zich een mooie score. De gemeente streeft er echter naar in 2015 een excellente dienstverlener te zijn met 90% tevredenheid. Voor het waar maken van deze ambitie bepleit de rekenkamer een betere samenwerking binnen de gemeente, meer regie door het klantcontactcentrum en het nog deskundiger afhandelen van vragen van inwoners.

Het hele persbericht en het rapport van de quick scan dienstverlening kunt u hiernaast downloaden.Status:
Afgerond


DownloadsOnderzoekers

Mirjam Swarte

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Marije Cornelisse

Totta Research

Wim Woning

Totta Research

Frank de Clerq

Ferro