Vervolgonderzoek subsidies: ‘Eerlijk delen’

Onderzoek

Vervolgonderzoek subsidies: Eerlijk delen


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de afgelopen jaren invulling is gegeven aan een besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van een eerder rekenkameronderzoek uit 2011 naar subsidies. Tevens heeft de rekenkamer de actuele stand van zaken betreffende de subsidieverlening door de gemeente in kaart gebracht.

Tijdlijn

 • 3 juli 2020

  Opvolgingsbrief onderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

  Op 18 en 19 juni 2020 ontving de raad de Kadernota subsidiebeleid Den Haag 2020-2023 (RIS 305416), de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (RIS 305417) en Model subsidieregeling Den Haag 2020 (RIS 305418). De rekenkamer heeft voor de raad inzichtelijk gemaakt in hoeverre hiermee invulling is gegeven aan het raadsbesluit van 14 december 2017 (RIS 297663) dat naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘Eerlijk delen’ is genomen.

  RIS305704 Brief rekenkamer opvolging subsidies

 • 14 december 2017

 • 29 november 2017

 • 24 augustus 2017

  Publicatie vervolgonderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

  Het onderzoeksrapport van de rekenkamer bestaat uit een bestuurlijk en een feitelijk deel. In het bestuurlijk deel zijn de conclusies en aanbevelingen, de reactie van het college en het nawoord van de rekenkamer opgenomen. In het feitelijke deel zijn de achterliggende bevindingen opgenomen. Naar aanleiding van het vervolgonderzoek heeft de rekenkamer daarnaast een raadsvoorstel opgesteld waarin de aanbevelingen zijn opgenomen en waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen.

  Onderzoeksrapport opvolgingsonderzoek Eerlijk delen

  Persbericht Rekenkameronderzoek Eerlijk delen

  Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Eerlijk delen subsidies

Onderzoekers

Coen Eisma

Onderzoeker

Rutger Smit

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer