Betaalbare woningbouw

Betaalbare woningbouw

Onderzoek

Betaalbare woningbouw


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft een verkennend onderzoek naar betaalbare woningbouw gedaan. Daarbij heeft de rekenkamer zich gericht op de afspraken die de gemeente met projectontwikkelaars maakt over betaalbare woningbouw en de rapportages hierover aan de gemeenteraad. De belangrijkste conclusie is dat de gemeente actief stuurt op de realisatie van haar betaalbaarheidsambities. De doelstelling dat 20% van de nieuwe woningen binnen de categorie middeldure huur valt, wordt ook door de gemeente gehaald. Tegelijk worden in Den Haag nog niet zoveel woningen gerealiseerd als de gemeente zou willen, waardoor er in absolute zin weinig betaalbare woningen worden gerealiseerd. Over de uitkomsten van de verkenning heeft de rekenkamer een brief en een raadsvoorstel opgesteld. In onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht.

Tijdslijn

Onderzoekers

Coen Eisma

Onderzoeker

Alicia Majoor

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

‘Schoon op papier!’ aanpak vervuiling openbare ruimte

Schoon op papier!

Onderzoek

Onderzoek naar de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte in Den Haag


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte in Den Haag. De belangrijkste uitkomst van ons onderzoek is dat het gemeentebestuur zich te weinig richt op het voorkomen van vervuiling van de openbare ruimte. De doelen voor de aanpak zijn verouderd en te algemeen. Ook zet de gemeente te weinig in op het oplossen van oorzaken van rommel op straat, hondenpoep en weesfietsen.

In de onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van het onderzoek in ruim twee minuten toegelicht. Onder de video kunt u het onderzoeksrapport, het persbericht en het raadsvoorstel downloaden.

Tijdlijn

Onderzoekers

Coen Eisma

Projectleider

Thijs Bosma

Projectleider

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Mylèna Willemsen

Onderzoeker (tot augustus 2019)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

‘Zorgen voor de jeugd’: onderzoek naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg en informatievoorziening hierover aan de raad

‘Zorgen voor de jeugd’: onderzoek naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg en informatievoorziening hierover aan de raad

Onderzoek

‘Zorgen voor de jeugd’: onderzoek naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg en informatievoorziening hierover aan de raad


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft in samenwerking met de andere H10-rekenkamer(commissie)s onderzoek gedaan naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Zorgen voor de jeugd’ dat op 8 juli 2021 door de rekenkamer is gepubliceerd. We concluderen dat de gemeenteraad te weinig zicht heeft op hoe de kosten van jeugdzorg zich ontwikkelen en wat het resultaat is van de jeugdzorg. Deze informatie is voor de raad belangrijk om te kunnen beoordelen of de toename van de kosten noodzakelijk is en om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de stijging van de kosten te verminderen.  

In onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van ons onderzoek in 2 ½ minuut toegelicht. Onder de video kunt u het bestuurlijk rapport, de persberichten, de feitelijke onderbouwing van dit onderzoek en het raadsvoorstel downloaden. 

Tijdlijn

Onderzoekers

Coen Eisma

Projectleider

Katelijne Brongers

Onderzoeker

Robin Bredo

Stagiair onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer
Jongere zit alleen in een trappenhuis

Participatiewet jongeren

‘Aan de slag!’ – begeleiding van jongeren naar werk en school

Onderzoek

‘Aan de slag!’ – begeleiding van jongeren naar werk en school


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de begeleiding van jongeren door de gemeente naar school of werk in het kader van de Participatiewet. De belangrijkste conclusie is dat de gemeente onvoldoende stuurt op een doeltreffende begeleiding van jongeren naar school of werk. We bevelen aan om betere kaders te stellen en de informatie positie van de gemeente en de gemeenteraad te verbeteren. Ook bevelen we aan dat bij de begeleiding van jongeren wordt voldaan aan alle voorwaarden voor maatwerk. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente er in slaagt om jongeren van 18 tot 27 jaar de benodigde ondersteuning te bieden om naar school of aan het werk te gaan. Daarnaast beoogt de rekenkamer met dit onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het gemeentelijke beleid ten aanzien van de begeleiding van jongeren naar school of werk.

In onderstaande explainer video worden de uitkomsten van het onderzoek in ruim 4 minuten toegelicht. Onder de video kunt u het rapport, het raadsvoorstel en het persbericht van dit onderzoek downloaden.

Tijdlijn

Onderzoekers

Thijs Bosma

Projectleider/onderzoeker

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Coen Eisma

Onderzoeker - Data-analyse
Artist impression van de ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg - Zwolsestraat

Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat

Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat

Onderzoek

Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ (14 juli 2020) onderzoek gedaan naar de financiële risico’s en de relatie tussen de risico’s en het krediet wat de raad ter beschikking heeft gesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we op 23 april 2021 een brief gezonden aan de raad. We doen in de brief vijf constateringen die leiden tot het advies aan de gemeenteraad om aan het college te vragen de raad vóór de vaststelling van het definitieve ontwerp en vóór de aanbesteding een geactualiseerde raming en risicoanalyse te verstrekken. Het college kan daarbij ook rapporteren over de kans dat het ter beschikking gestelde budget voldoende is, inclusief de onderliggende analyses.

Tijdslijn

 • 23 februari 2022

 • 23 april 2021

  Rekenkamerbrief Ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg – Zwolsestraat

  De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ een brief voor de raad opgesteld over de risico’s bij de realisatie van de ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat – Gevers Deynootweg. In deze brief geven wij een nadere duiding van de financiële risico’s en gaan we in op de relatie tussen de risico’s en het krediet wat de raad ter beschikking heeft gesteld.

  Brief rekenkamer analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat

 • 30 september 2020

  Reactie rekenkamer verzoek onderzoek ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg

  Op 30 september 2020 hebben wij de raad geïnformeerd dat wij voor het einde van 2020 een brief zullen sturen waarin wij de financiële risico’s nader zullen duiden en in zullen gaan op de relatie tussen de risico’s en het krediet wat de raad ter beschikking heeft gesteld. Op de overige onderwerpen voeren we geen onderzoek uit. In onderstaande brief leest u de reactie van de rekenkamer.

  Reactie verzoek onderzoek ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg

 • 14 juli 2020

  Motie rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad (Motie N.1 HSP)

  Op 14 juli 2020 heeft de raad de rekenkamer verzocht, via de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’, onderzoek te doen naar de risico’s, het risicomanagement, het contractmanagement, de financiering en de financiële risico’s van het project “ongelijkvloerse kruising Zwolsestraat/Gevers Deynootweg”.

  RIS305914 Motie rekenkamer betrekken bij tunnenplan Scheveningen Bad

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Projectleider/Secretaris

Thijs Bosma

Onderzoeker

Onderwijs- en Cultuurcomplex

Onderwijs- en Cultuurcomplex

Onderzoek

Onderwijs- en Cultuurcomplex


Status:
Afgerond

Een onderzoek naar de ontwikkeling en realisatie van het Onderwijs- en Cultuurcomplex aan het Spuiplein. Het onderzoek richt zich op kaderstelling door de gemeenteraad en uitvoering door het college en op de gekozen contractvorm en het contractmanagement.

In onderstaande video worden de uitkomsten van het onderzoek kort toegelicht.

Tijdlijn

Onderzoekers

Thijs Bosma

Projectleider / onderzoeker

Rutger Smit

Onderzoeker (tot augustus 2019)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Geheimhouding

Geheimhouding

Onderzoek

Geheimhouding


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar geheimhouding. De rekenkamer maakt met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk of het beleid en de praktijk rondom geheimhouding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en of het principe van ‘openbaar tenzij’ ook in de praktijk goed wordt nageleefd.

In onderstaande video worden de conclusies uit het onderzoek kort toegelicht:

Tijdlijn

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Rosa Ridderhof

Projectleider / onderzoeker

Katelijne Brongers

Onderzoeker

Tarieven Haagse Markt

Tarieven Haagse Markt

Onderzoek

Uit de markt prijzen


Status:
Afgerond

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar de tarieven op de Haagse Markt. Doel van dit onderzoek was om voor de raad inzichtelijk te maken of de doorbelasting van de kosten van de Haagse Markt aan (individuele) ondernemers in overeenstemming is met de hierover gemaakte afspraken.

Tijdlijn

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Senior onderzoeker

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Economisch beleid

Economisch beleid

Onderzoek

Economisch Beleid ‘Tel uit je winst’


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het economisch beleid van de gemeente Den Haag.

Tijdlijn

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Floryt van Wesel

Senior onderzoeker (tot september 2018)

Filip den Eerzamen

Senior onderzoeker (per augustus 2018)

Coen Eisma

Onderzoeker

Mylena Willemsen

Junior onderzoeker

Maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang

Onderzoek

Maatschappelijke opvang


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opvang – de ondersteuning en opvang van daklozen – in Den Haag. In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert.

Tijdlijn
  Op 1 februari 2018 is dit onderzoek behandeld in de commissie Samenleving. Hier vindt u de agendastukken bij de behandeling. Door te klikken op onderstaande afbeelding kunt u de behandeling terugkijken.

  Lees meer