‘Meer doen met meedoen’ onderzoek bewonersparticipatie in de energietransitie

Meer doen met meedoen

Onderzoek bewonersparticipatie in de energietransitie


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar bewonersparticipatie in de energietransitie. De belangrijkste uitkomst is dat de gemeente zich actief heeft ingezet voor bewonersparticipatie in de energietransitie, maar de participatie onvoldoende heeft vormgegeven. Binnen de energietransitie richt dit onderzoek zich op de participatie van bewoners bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. De rekenkamer wil met dit onderzoek bijdragen aan betere bewonersparticipatie in de energietransitie, maar ook in andere beleidsdomeinen van de gemeente. In onderstaande video worden de uitkomsten van het onderzoek kort toegelicht en in de tijdlijn kunt u het onderzoeksrapport en andere documenten over het onderzoek downloaden.

Tijdlijn

Onderzoekers

Juliette van Adrichem

Projectleider

Sophie Henken

Projectleider

Katelijne Brongers

Onderzoeker

Alicia Majoor

Onderzoeker

Betaalbare woningbouw

Betaalbare woningbouw

Onderzoek

Betaalbare woningbouw


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft een verkennend onderzoek naar betaalbare woningbouw gedaan. Daarbij heeft de rekenkamer zich gericht op de afspraken die de gemeente met projectontwikkelaars maakt over betaalbare woningbouw en de rapportages hierover aan de gemeenteraad. De belangrijkste conclusie is dat de gemeente actief stuurt op de realisatie van haar betaalbaarheidsambities. De doelstelling dat 20% van de nieuwe woningen binnen de categorie middeldure huur valt, wordt ook door de gemeente gehaald. Tegelijk worden in Den Haag nog niet zoveel woningen gerealiseerd als de gemeente zou willen, waardoor er in absolute zin weinig betaalbare woningen worden gerealiseerd. Over de uitkomsten van de verkenning heeft de rekenkamer een brief en een raadsvoorstel opgesteld. In onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van het onderzoek toegelicht.

Tijdslijn

Onderzoekers

Coen Eisma

Onderzoeker

Alicia Majoor

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Werk aan welzijn

‘Werk aan welzijn’

Onderzoek

Subsidies voor welzijnswerk


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar subsidies voor welzijnswerk. De rekenkamer concludeert dat de gemeenteraad onvoldoende grip heeft op welzijnswerk en dat het college juist meer stuurt op welzijnswerk dan passend is bij het instrument subsidies. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het sturen op doelbereik bij welzijnssubsidies. De gemeente subsidieert verschillende activiteiten die als doel hebben het welzijn van inwoners te verbeteren. De rekenkamer concludeert dat de gemeenteraad onvoldoende grip heeft op welzijnswerk terwijl het college juist meer stuurt op welzijnswerk dan passend is bij het instrument subsidies.

In de tijdlijn van dit onderzoek kunt u het rapport en andere documenten over het onderzoek downloaden.

In onderstaande video worden de uitkomsten van het onderzoek kort toegelicht.

Tijdslijn

Onderzoekers

Sarike Verbiest

Projectleider

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Doris Bukman

Onderzoeksstagiaire

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Plaatsvervangend secretaris

De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

‘Schoon op papier!’ aanpak vervuiling openbare ruimte

Schoon op papier!

Onderzoek

Onderzoek naar de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte in Den Haag


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van vervuiling van de openbare ruimte in Den Haag. De belangrijkste uitkomst van ons onderzoek is dat het gemeentebestuur zich te weinig richt op het voorkomen van vervuiling van de openbare ruimte. De doelen voor de aanpak zijn verouderd en te algemeen. Ook zet de gemeente te weinig in op het oplossen van oorzaken van rommel op straat, hondenpoep en weesfietsen.

In de onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van het onderzoek in ruim twee minuten toegelicht. Onder de video kunt u het onderzoeksrapport, het persbericht en het raadsvoorstel downloaden.

Tijdlijn

Onderzoekers

Coen Eisma

Projectleider

Thijs Bosma

Projectleider

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Mylèna Willemsen

Onderzoeker (tot augustus 2019)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Onderzoek Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie

Kort onderzoek Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie (LISE)

Onderzoek

Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE)

Op 17 oktober 2022 heeft de rekenkamer de uitkomsten gepubliceerd van het onderzoek naar LISE. Samengevat concludeert de rekenkamer dat het college bij de opzet van de pilot voor het fonds Lokale Initiatieven voor Schone Energie een aantal aspecten zorgvuldig heeft uitgewerkt en toegelicht aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd heeft het college een aantal andere aspecten onvoldoende of onvoldoende zichtbaar overwogen. Daarnaast leidt een aantal door het college gemaakte keuzes tot een inperking van rechten van burgers, het optreden van juridische risico’s bij de geldstromen en een beperking van de controlerende rol van de gemeenteraad.

Naar aanleiding van dit onderzoek doet de rekenkamer aanbevelingen die de gemeenteraad kan betrekken bij de besluitvorming over het vervolg van de pilot van dit fonds. Het college heeft aangegeven een jaar na de start van de pilotfase van LISE (oktober 2021) een voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen voor de definitieve oprichting van LISE. Voor de verder besluitvorming over LISE heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college bij de oprichting van LISE rekening heeft gehouden met de aandachtspunten zoals wij die in de handreiking hebben beschreven. Wij hopen hiermee tevens een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het financieringsinstrument Revolverend Fonds voor de gemeente Den Haag. De brief met uitkomsten van het onderzoek is hieronder te downloaden. In onderstaande video worden de belangrijkste uitkomsten toegelicht.

Aanleiding van het onderzoek

Op 7 oktober 2021 zond het college de gemeenteraad een brief waarin deze wordt geïnformeerd over de start van de pilotfase van een revolverend Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) (RIS310093). Op 15 september 2020 publiceerden wij een Handreiking Revolverende Fondsen (RIS306216) met aandachtspunten voor de raad die van belang zijn bij de instelling van een revolverend fonds. Deze handreiking hebben wij naar aanleiding van het coalitieakkoord 2019-2022 opgesteld, waarin is opgenomen dat 30% (€ 184 mln.) van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Eneco bestemd wordt voor de energietransitie. Hoewel het college in reactie op de handreiking voor de raad (RIS307726) aangaf dat zij voor de toekomst de benoemde kernvraagstukken uit de handreiking zoveel als mogelijk wil ondervangen, constateren wij dat het college hier in de brief aan de commissie over LISE niet expliciet op reflecteert. In het onderzoek is beoordeeld in hoeverre bij de oprichting van LISE (in de pilotfase) voldoende rekening is gehouden met de aandachtspunten uit de handreiking.

Tijdslijn

Onderzoekers

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Thijs Bosma

Onderzoeker

‘Zorgen voor de jeugd’: onderzoek naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg en informatievoorziening hierover aan de raad

‘Zorgen voor de jeugd’: onderzoek naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg en informatievoorziening hierover aan de raad

Onderzoek

‘Zorgen voor de jeugd’: onderzoek naar de kostenstijgingen in de jeugdzorg en informatievoorziening hierover aan de raad


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft in samenwerking met de andere H10-rekenkamer(commissie)s onderzoek gedaan naar de stijging van de kosten voor de jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de raad. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Zorgen voor de jeugd’ dat op 8 juli 2021 door de rekenkamer is gepubliceerd. We concluderen dat de gemeenteraad te weinig zicht heeft op hoe de kosten van jeugdzorg zich ontwikkelen en wat het resultaat is van de jeugdzorg. Deze informatie is voor de raad belangrijk om te kunnen beoordelen of de toename van de kosten noodzakelijk is en om na te gaan of er mogelijkheden zijn om de stijging van de kosten te verminderen.  

In onderstaande explainervideo worden de uitkomsten van ons onderzoek in 2 ½ minuut toegelicht. Onder de video kunt u het bestuurlijk rapport, de persberichten, de feitelijke onderbouwing van dit onderzoek en het raadsvoorstel downloaden. 

Tijdlijn

Onderzoekers

Coen Eisma

Projectleider

Katelijne Brongers

Onderzoeker

Robin Bredo

Stagiair onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer
Jongere zit alleen in een trappenhuis

Participatiewet jongeren

‘Aan de slag!’ – begeleiding van jongeren naar werk en school

Onderzoek

‘Aan de slag!’ – begeleiding van jongeren naar werk en school


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de begeleiding van jongeren door de gemeente naar school of werk in het kader van de Participatiewet. De belangrijkste conclusie is dat de gemeente onvoldoende stuurt op een doeltreffende begeleiding van jongeren naar school of werk. We bevelen aan om betere kaders te stellen en de informatie positie van de gemeente en de gemeenteraad te verbeteren. Ook bevelen we aan dat bij de begeleiding van jongeren wordt voldaan aan alle voorwaarden voor maatwerk. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente er in slaagt om jongeren van 18 tot 27 jaar de benodigde ondersteuning te bieden om naar school of aan het werk te gaan. Daarnaast beoogt de rekenkamer met dit onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het gemeentelijke beleid ten aanzien van de begeleiding van jongeren naar school of werk.

In onderstaande explainer video worden de uitkomsten van het onderzoek in ruim 4 minuten toegelicht. Onder de video kunt u het rapport, het raadsvoorstel en het persbericht van dit onderzoek downloaden.

Tijdlijn

Onderzoekers

Thijs Bosma

Projectleider/onderzoeker

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Coen Eisma

Onderzoeker - Data-analyse
Artist impression van de ongelijkvloerse kruising Gevers-Deynootweg - Zwolsestraat

Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat

Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat

Onderzoek

Analyse risico’s ongelijkvloerse kruising Gevers Deynootweg – Zwolsestraat


Status:
Afgerond

De rekenkamer heeft naar aanleiding van de motie ‘Rekenkamer betrekken bij tunnelplan Scheveningen Bad’ (14 juli 2020) onderzoek gedaan naar de financiële risico’s en de relatie tussen de risico’s en het krediet wat de raad ter beschikking heeft gesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben we op 23 april 2021 een brief gezonden aan de raad. We doen in de brief vijf constateringen die leiden tot het advies aan de gemeenteraad om aan het college te vragen de raad vóór de vaststelling van het definitieve ontwerp en vóór de aanbesteding een geactualiseerde raming en risicoanalyse te verstrekken. Het college kan daarbij ook rapporteren over de kans dat het ter beschikking gestelde budget voldoende is, inclusief de onderliggende analyses.

Tijdslijn

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Projectleider/Secretaris

Thijs Bosma

Onderzoeker

Onderwijs- en Cultuurcomplex

Onderwijs- en Cultuurcomplex

Onderzoek

Onderwijs- en Cultuurcomplex


Status:
Afgerond

Een onderzoek naar de ontwikkeling en realisatie van het Onderwijs- en Cultuurcomplex aan het Spuiplein. Het onderzoek richt zich op kaderstelling door de gemeenteraad en uitvoering door het college en op de gekozen contractvorm en het contractmanagement.

In onderstaande video worden de uitkomsten van het onderzoek kort toegelicht.

Tijdlijn

Onderzoekers

Thijs Bosma

Projectleider / onderzoeker

Rutger Smit

Onderzoeker (tot augustus 2019)

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Geheimhouding

Geheimhouding

Onderzoek

Geheimhouding


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar geheimhouding. De rekenkamer maakt met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk of het beleid en de praktijk rondom geheimhouding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en of het principe van ‘openbaar tenzij’ ook in de praktijk goed wordt nageleefd.

In onderstaande video worden de conclusies uit het onderzoek kort toegelicht:

Tijdlijn

Onderzoekers

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Rosa Ridderhof

Projectleider / onderzoeker

Katelijne Brongers

Onderzoeker