Kort onderzoek Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie (LISE)

Onderzoek

Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie


Status:
Afgerond

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE)

Op 17 oktober 2022 heeft de rekenkamer de uitkomsten gepubliceerd van het onderzoek naar LISE. Samengevat concludeert de rekenkamer dat het college bij de opzet van de pilot voor het fonds Lokale Initiatieven voor Schone Energie een aantal aspecten zorgvuldig heeft uitgewerkt en toegelicht aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd heeft het college een aantal andere aspecten onvoldoende of onvoldoende zichtbaar overwogen. Daarnaast leidt een aantal door het college gemaakte keuzes tot een inperking van rechten van burgers, het optreden van juridische risico’s bij de geldstromen en een beperking van de controlerende rol van de gemeenteraad.

Naar aanleiding van dit onderzoek doet de rekenkamer aanbevelingen die de gemeenteraad kan betrekken bij de besluitvorming over het vervolg van de pilot van dit fonds. Het college heeft aangegeven een jaar na de start van de pilotfase van LISE (oktober 2021) een voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen voor de definitieve oprichting van LISE. Voor de verder besluitvorming over LISE heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college bij de oprichting van LISE rekening heeft gehouden met de aandachtspunten zoals wij die in de handreiking hebben beschreven. Wij hopen hiermee tevens een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het financieringsinstrument Revolverend Fonds voor de gemeente Den Haag. De brief met uitkomsten van het onderzoek is hieronder te downloaden. In onderstaande video worden de belangrijkste uitkomsten toegelicht.

Aanleiding van het onderzoek

Op 7 oktober 2021 zond het college de gemeenteraad een brief waarin deze wordt geïnformeerd over de start van de pilotfase van een revolverend Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) (RIS310093). Op 15 september 2020 publiceerden wij een Handreiking Revolverende Fondsen (RIS306216) met aandachtspunten voor de raad die van belang zijn bij de instelling van een revolverend fonds. Deze handreiking hebben wij naar aanleiding van het coalitieakkoord 2019-2022 opgesteld, waarin is opgenomen dat 30% (€ 184 mln.) van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Eneco bestemd wordt voor de energietransitie. Hoewel het college in reactie op de handreiking voor de raad (RIS307726) aangaf dat zij voor de toekomst de benoemde kernvraagstukken uit de handreiking zoveel als mogelijk wil ondervangen, constateren wij dat het college hier in de brief aan de commissie over LISE niet expliciet op reflecteert. In het onderzoek is beoordeeld in hoeverre bij de oprichting van LISE (in de pilotfase) voldoende rekening is gehouden met de aandachtspunten uit de handreiking.

Tijdslijn

Onderzoekers

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Thijs Bosma

Onderzoeker