De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie opvolgingsbrief onderzoek ‘Zorgen voor de jeugd’

Is de gemeenteraad beter in staat om haar controlerende rol te pakken binnen de jeugdzorg? De rekenkamer concludeerde in 2021 in het rekenkamerrapport ‘Zorgen voor de jeugd’ dat de raad te weinig zicht had op de kostenontwikkelingen binnen de jeugdzorg. En op de resultaten van jeugdzorgtrajecten. De rekenkamer deed daarom aanbevelingen om, onder andere, de informatiewaarde van rapportages aan de raad te verhogen. De gemeenteraad heeft deze aanbevelingen aangenomen in het raadsbesluit.

Dit jaar heeft de rekenkamer gekeken of dit raadsbesluit is opgevolgd. Wij concluderen dat dit besluit ten dele is opgevolgd. Zo zijn de rapportages op gemeentelijk niveau vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 2021. Maar een nieuwe regionale rapportage geeft wel meer zicht op de kostenontwikkelingen. Alleen gaat deze informatie enkel over cijfers over de hele regio en niet specifiek over de gemeente Den Haag.

Den Haag gaat per 2024 de ambulante jeugdhulp anders organiseren. Gebaseerd op het raadsbesluit en het rekenkamerrapport ‘Zorgen voor de jeugd’, geeft de rekenkamer enkele aandachtspunten mee aan de gemeenteraad voor de toekomst.

De brief van de rekenkamer is hieronder te downloaden. Meer informatie over het onderzoek vindt u op de onderzoekspagina.