De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie Jaarverslag 2023

In het jaarverslag rapporteert de rekenkamer aan de hand van het onderzoeksprogramma en overige voornemens uit het Jaarplan 2023 over de onderzoeken en activiteiten die het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Met het jaarverslag geeft de rekenkamer tevens invulling aan art. 185 lid 4 van de gemeentewet, waarin is opgenomen dat de rekenkamer elk jaar voor 1 april een verslag opstelt van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar. Over de onderzoeken en overige activiteiten die wij in 2024 zullen uitvoeren hebben wij u eerder geïnformeerd (zie Jaarplan 2024 Rekenkamer Den Haag, RIS317541). U kunt het jaarverslag hieronder downloaden.