De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Kennisgeving betrouwbaarheidsbeoordeling plaatsvervangend directeur gemeentelijke accountantsdienst

De rekenkamer heeft op 6 maart 2024 de uitkomsten van een betrouwbaarheidsbeoordeling in het kader van haar wettelijke taak als toezichthouder op de gemeentelijke accountantsdienst gepubliceerd. De rekenkamer is op grond van de gemeentewet artikelen 184a en 213 lid 8 toezichthouder op de gemeentelijke accountantsdienst (GAD). In dit kader dient de rekenkamer ook de betrouwbaarheid te beoordelen van (mede-) beleidsbepalers van de GAD. Op 22 november 2023 is de rekenkamer door de directeur van de GAD geïnformeerd over het voornemen een plaatsvervangend directeur GAD tevens mede- beleidsbepaler aan te stellen. Wij hebben de betrouwbaarheid van deze kandidaat laten beoordelen. De uitkomst van de beoordeling gaf geen aanleiding tot bezwaar tegen de aanstelling van de betreffende kandidaat op de genoemde functie. De brief met de uitkomst van dit onderzoek kunt u hieronder downloaden.