De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Aankondiging kortlopend onderzoek revolverend fonds LISE

De rekenkamer gaat onderzoek doen naar het Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie (LISE). Op 7 oktober 2021 zond het college de gemeenteraad een brief waarin deze werd geïnformeerd over de start van de pilotfase van LISE (RIS310093). Een eerste analyse door de rekenkamer van de documenten bij de start van de pilotfase van dit revolverende fonds geeft daar aanleiding tot een nader, kortlopend, onderzoek. Op 15 september 2020 hebben wij een Handreiking Revolverende Fondsen (RIS306216) gepubliceerd met aandachtspunten voor de raad die van belang zijn bij de instelling van een revolverend fonds. Deze handreiking hebben wij naar aanleiding van het coalitieakkoord 2019-2022 opgesteld, waarin is opgenomen dat 30% (€ 184 mln.) van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Eneco bestemd wordt voor de energietransitie. Hoewel het college op 2 februari 2021 in reactie op de handreiking voor de raad (RIS307726) aangeeft dat zij voor de toekomst de benoemde kernvraagstukken uit de handreiking zoveel als mogelijk wil ondervangen, constateren wij dat het college hier in de brief aan de commissie over LISE niet expliciet op reflecteert. We zullen onderzoek doen of voldoende rekening is gehouden met de aandachtspunten uit de handreiking.

We achten dit mede van belang omdat de totale investering in het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie kan oplopen tot een bedrag van meer dan € 2,5 mln. In het Bestedingsplan Enecomiddelen Duurzaamheid en Energietransitie (RIS306372) van 12 oktober 2020 is aangegeven dat de gemeenteraad beslist over projecten groter dan € 2,5 mln. De oprichting van het investeringsfonds is echter niet voorgelegd aan de raad, omdat het in het eerste uitvoeringsjaar gaat om een pilotfase waarin de omvang van het fonds € 390.449 bedraagt. Op basis van een positieve evaluatie van de pilotfase kan er echter een mogelijke opschaling plaatsvinden naar een fondsvolume van € 2 mln. tot € 3 mln.

In ons onderzoek zullen wij ook het besluit van het college van 28 september 2021 betrekken om ten behoeve van het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie subsidie aan Stichting HEID (RIS310091) te verstrekken, waarin meer achtergrondinformatie is opgenomen.

Zie voor meer informatie over dit onderzoek:

Kort onderzoek Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie