De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Kwaliteitshandvest G4 + 1

De rekenkamers van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de Randstedelijke Rekenkamer (van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht) stemmen hun instrumenten op elkaar af, om de kwaliteit van de rekenkamers te waarborgen.

Op 20 juni 2012 ondertekenden de rekenkamerbestuurders een kwaliteitshandvest. Dit kwaliteitshandvest vormt de basis voor kwaliteitscontrole, evaluatie en onderlinge visitatie. Het doel is de kwaliteit van de rekenkamers hoog te houden, nu en in de toekomst, zodat zij een betekenisvolle rol blijven vervullen in het lokale bestuur.

Kwaliteitsborging rekenkameronderzoek

Kwaliteit van onderzoek is belangrijk om de onafhankelijke en neutrale positie van de rekenkamer en de objectiviteit van het onderzoek te kunnen waarborgen. De rekenkamer heeft kwaliteitscriteria beschreven waar onze onderzoeken aan moeten voldoen. Deze criteria gaan over de betrouwbaarheid, de geldigheid en de objectiviteit van ons onderzoek en onze producten.

De kwaliteitsborging van rekenkameronderzoek staat niet op zichzelf. De rekenkamer kent verschillende kaders die betrekking hebben op de kwaliteit van de rekenkamer in bredere zin. De belangrijkste daarvan zijn de Gemeentewet, die de positie en de verantwoordelijkheden van de rekenkamer binnen de gemeente afbakent en de verordening op de rekenkamer, die de instelling en het functioneren van de Rekenkamer Den Haag regelt. De door ons beschreven kwaliteitscriteria voor rekenkameronderzoek zijn een uitwerking van de voorwaarden voor kwalitatief onderzoek uit het Kwaliteitshandvest van de G4+1.

Het Kwaliteitshandvest en de notitie Kwaliteitsborging Rekenkameronderzoek zijn hieronder te downloaden.