De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Rekenkamer start onderzoek afvalbeleid

De Rekenkamer Den Haag start een onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Afvalbeleid’.