De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie Wta brief 2014

De Rekenkamer Den Haag heeft op grond van de Gemeentewet en de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) de taak toezicht uit te oefenen op de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD).

Deze doorlopende toezichtstaak is verbonden aan de wettelijke controletaken van de accountant, bijvoorbeeld de controle van de concern- en dienstjaarrekeningen. Het toezicht is gericht op de kwaliteitsbeheersing bij uitvoering van deze wettelijke taken. Daarnaast heeft de rekenkamer dit jaar specifiek gekeken naar beoordeling door de GAD van de waarderingen in en verschillenbeoordeling van enkele grondexploitaties in de jaarrekeningcontrole 2013. Tenslotte heeft de rekenkamer onderzoek uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler en medebeleidsbepaler van de GAD.

U kunt de rekenkamerbrief d.d. 26 maart 2015 naar aanleiding van het periodiek toezicht WTA 2014 lezen door het onderstaande document te openen.