De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie vervolgonderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de afgelopen jaren invulling is gegeven aan een besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van een eerder rekenkameronderzoek uit 2011 naar subsidies. Tevens heeft de rekenkamer de actuele stand van zaken betreffende de subsidieverlening door de gemeente in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport van de rekenkamer bestaat uit een bestuurlijk en een feitelijk deel. In het bestuurlijk deel zijn de conclusies en aanbevelingen, de reactie van het college en het nawoord van de rekenkamer opgenomen. In het feitelijke deel zijn de achterliggende bevindingen opgenomen. Naar aanleiding van het vervolgonderzoek heeft de rekenkamer daarnaast een raadsvoorstel opgesteld waarin de aanbevelingen zijn opgenomen en waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen.

Het onderzoeksrapport, het bijbehorend persbericht en het raadsvoorstel kunt u hieronder downloaden.