De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Publicatie onderzoek verbonden partijen

‘Moeite met afstand’, onderzoek naar verbonden partijen

De rekenkamer heeft in het onderzoek naar verbonden partijen gekeken in hoeverre het college en de raad sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een inventarisatie van alle verbonden partijen, documentstudie, interviews met verschillende betrokken actoren en een gedetailleerde analyse van vijf specifieke verbonden partijen.

Voor meer informatie en de publicatie kunt u hieronder het bestuurlijk rapport, feitenrapport algemeen, feitenrapport gevalsstudies, persbericht en raadsvoorstel downloaden.