De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Opvolgingsbrief ‘Tel uit je winst’

Op 7 oktober 2019 zijn de Economische visie Den Haag (RIS 303550) en Economische uitvoeringsagenda 2019-2022 (RIS 303548) aan de raad aangeboden. De rekenkamer informeert in bijgaande brief in hoeverre hiermee opvolging is gegeven aan het raadsbesluit (RIS 302387) van 13 juni 2019, dat is genomen naar aanleiding van ons onderzoek ‘Tel uit je winst’ naar het economisch beleid van de gemeente. De rekenkamer waardeert de inspanning die door het college en de ambtelijke organisatie zijn gedaan om invulling te geven aan het raadsbesluit. Met de economische visie en het uitvoeringsprogramma heeft het college zichtbaar meer structuur en transparantie aangebracht in het economische beleid. Dit is een positieve ontwikkeling. Kanttekening hierbij is dat de economische visie en uitvoeringsagenda voor de raad nog onvoldoende inzicht geven in de veronderstelde effectiviteit en doelmatigheid van het economisch beleid.