Subsidies voor welzijnswerk

Subsidies voor welzijnswerk

Onderzoek

Subsidies voor welzijnswerk


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek doen naar subsidies voor welzijnswerk. De gemeente wil subsidies zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten zodat deze optimaal bijdragen aan het realiseren van de beoogde beleidsdoelen. De rekenkamer wil onderzoeken in hoeverre de gemeente stuurt op het bereiken van haar doelen voor welzijnswerk.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden.

Tijdslijn

Onderzoekers

Sarike Verbiest

Projectleider

Souhaib ben Kchouh

Onderzoeker

Doris Bukman

Onderzoeksstagiaire

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer

Thijs Bosma

Plaatsvervangend secretaris

De rekenkamer Den Haag
beoordeelt hoe het
gemeentebestuur
functioneert

Onderzoek Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie

Kort onderzoek Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie (LISE)

Onderzoek

Lokaal Initiatievenfonds Schone Energie


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar het Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE)

Op 17 oktober 2022 heeft de rekenkamer de uitkomsten gepubliceerd van het onderzoek naar LISE. Samengevat concludeert de rekenkamer dat het college bij de opzet van de pilot voor het fonds Lokale Initiatieven voor Schone Energie een aantal aspecten zorgvuldig heeft uitgewerkt en toegelicht aan de gemeenteraad. Tegelijkertijd heeft het college een aantal andere aspecten onvoldoende of onvoldoende zichtbaar overwogen. Daarnaast leidt een aantal door het college gemaakte keuzes tot een inperking van rechten van burgers, het optreden van juridische risico’s bij de geldstromen en een beperking van de controlerende rol van de gemeenteraad.

Naar aanleiding van dit onderzoek doet de rekenkamer aanbevelingen die de gemeenteraad kan betrekken bij de besluitvorming over het vervolg van de pilot van dit fonds. Het college heeft aangegeven een jaar na de start van de pilotfase van LISE (oktober 2021) een voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen voor de definitieve oprichting van LISE. Voor de verder besluitvorming over LISE heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college bij de oprichting van LISE rekening heeft gehouden met de aandachtspunten zoals wij die in de handreiking hebben beschreven. Wij hopen hiermee tevens een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het financieringsinstrument Revolverend Fonds voor de gemeente Den Haag.

Aanleiding van het onderzoek

Op 7 oktober 2021 zond het college de gemeenteraad een brief waarin deze wordt geïnformeerd over de start van de pilotfase van een revolverend Lokaal Initiatievenfonds voor Schone Energie (LISE) (RIS310093). Op 15 september 2020 publiceerden wij een Handreiking Revolverende Fondsen (RIS306216) met aandachtspunten voor de raad die van belang zijn bij de instelling van een revolverend fonds. Deze handreiking hebben wij naar aanleiding van het coalitieakkoord 2019-2022 opgesteld, waarin is opgenomen dat 30% (€ 184 mln.) van de opbrengst uit de verkoop van de aandelen Eneco bestemd wordt voor de energietransitie. Hoewel het college in reactie op de handreiking voor de raad (RIS307726) aangaf dat zij voor de toekomst de benoemde kernvraagstukken uit de handreiking zoveel als mogelijk wil ondervangen, constateren wij dat het college hier in de brief aan de commissie over LISE niet expliciet op reflecteert. In het onderzoek is beoordeeld in hoeverre bij de oprichting van LISE (in de pilotfase) voldoende rekening is gehouden met de aandachtspunten uit de handreiking.

Tijdslijn

Onderzoekers

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Thijs Bosma

Onderzoeker

Bewonersparticipatie in de energietransitie

Bewonersparticipatie in de energietransitie

Onderzoek

Bewonersparticipatie in de energietransitie


Status:
Lopend

De Rekenkamer Den Haag gaat onderzoek doen naar bewonersparticipatie in de energietransitie. Binnen de energietransitie richt dit onderzoek zich op de participatie van bewoners bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen. De rekenkamer wil met dit onderzoek bijdragen aan betere bewonersparticipatie in de energietransitie, maar ook in andere beleidsdomeinen van de gemeente.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden.

Tijdlijn

Onderzoekers

Sophie Henken

Projectleider

Juliette van Adrichem

Onderzoeker

Katelijne Brongers

Onderzoeker

Arjan Wiggers

Secretaris rekenkamer