Afvalbeleid

Onderzoek

Afvalbeleid


Status:
Stopgezet

De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de afgelopen jaren invulling is gegeven aan een besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van een eerder rekenkameronderzoek uit 2011 naar subsidies. Tevens heeft de rekenkamer de actuele stand van zaken betreffende de subsidieverlening door de gemeente in kaart gebracht.

Tijdlijn

 • 8 juli 2019

  Stopzetten onderzoek Afvalbeleid

  Op 8 juli 2019 heeft de rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over het aangehouden onderzoek naar het afvalbeleid. De rekenkamer heeft besloten dit onderzoek stop te zetten. In de bijlage vindt u de brief die wij hierover aan de gemeenteraad hebben gestuurd.

 • 17 oktober 2017

  Publiceren onderzoeksopzet

  De Rekenkamer Den Haag start een onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid. 

  In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Afvalbeleid’.

  RIS 298145 Onderzoeksopzet Afvalbeleid