De rekenkamer Den Haag
onderzoekt hoe het
gemeentebestuur
functioneert.

Brief opvolging raadsbesluit verbonden partijen

De rekenkamer is nagegaan in hoeverre opvolging is gegeven aan het raadsbesluit verbonden partijen. In januari 2016 publiceerde de rekenkamer het onderzoeksrapport ‘Moeite met afstand’ over de sturing door het college en de raad op de doelrealisatie en beheersing van risico’s van deelname aan verbonden partijen. De raad heeft in februari 2016 hierover een raadsbesluit genomen. De rekenkamer is naar aanleiding van het beleidskader Verbonden partijen 2017 en de tweede jaarlijkse rapportage verbonden partijen die in juni 2017 naar de raad zijn gezonden nagegaan in hoeverre opvolging is gegeven aan het raadsbesluit. In onderstaande brief beschrijven wij per onderdeel van het raadsbesluit hoe het college hieraan opvolging geeft en waar de rekenkamer nog punten voor verbetering ziet.