Algoritmes

Algoritmes

Onderzoek

Algoritmes


Status:
Verkenning

De rekenkamer verkent de mogelijkheden voor een onderzoek naar het gebruik van algoritmes binnen de gemeente. Algoritmes zijn een nieuw type technologie dat nog volop in ontwikkeling is. Deze ontwikkelingen moeten op de juiste manier geïmplementeerd worden. Hierom is het belangrijk dat de implementatie en de beheersing van de daar bijkomende risico’s onderzocht worden. Het doel van de verkenning is om tot een onderzoeksopzet te komen.

Tijdslijn

  Onderzoekers

  Alicia Majoor

  Projectleider

  Sitora Saidova

  Onderzoeker

  Bart van de Giessen

  Onderzoeker

  Vervolgonderzoek subsidies: eerlijk delen

  Onderzoek

  Vervolgonderzoek subsidies: eerlijk delen


  Status:
  Verkenning

  De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn.

  De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de afgelopen jaren invulling is gegeven aan een besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van een eerder rekenkameronderzoek uit 2011 naar subsidies. Tevens heeft de rekenkamer de actuele stand van zaken betreffende de subsidieverlening door de gemeente in kaart gebracht.

  Tijdslijn

  • 3 juli 2020

   Opvolgingsbrief onderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

   Op 18 en 19 juni 2020 ontving de raad de Kadernota subsidiebeleid Den Haag 2020-2023 (RIS 305416), de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (RIS 305417) en Model subsidieregeling Den Haag 2020 (RIS 305418). De rekenkamer heeft voor de raad inzichtelijk gemaakt in hoeverre hiermee invulling is gegeven aan het raadsbesluit van 14 december 2017 (RIS 297663) dat naar aanleiding van het rekenkameronderzoek ‘Eerlijk delen’ is genomen.

   RIS305704 Brief rekenkamer opvolging subsidies

  • 24 augustus 2017

   Publieke vervolgonderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

   Het onderzoeksrapport van de rekenkamer bestaat uit een bestuurlijk en een feitelijk deel. In het bestuurlijk deel zijn de conclusies en aanbevelingen, de reactie van het college en het nawoord van de rekenkamer opgenomen. In het feitelijke deel zijn de achterliggende bevindingen opgenomen. Naar aanleiding van het vervolgonderzoek heeft de rekenkamer daarnaast een raadsvoorstel opgesteld waarin de aanbevelingen zijn opgenomen en waarover de gemeenteraad een besluit kan nemen.

   Onderzoeksrapport opvolgingsonderzoek Eerlijk delen

   Persbericht Rekenkameronderzoek Eerlijk delen

   Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek Eerlijk delen subsidies

  Onderzoekers

  Coen Eisma

  Onderzoeker

  Rutger Smit

  Onderzoeker

  Arjan Wiggers

  Secretaris rekenkamer

  Armoedebeleid

  Armoedebeleid

  Verkenning

  Armoedebeleid


  Status:
  Verkenning

  De rekenkamer voert een oriënterend onderzoek uit naar het armoedebeleid van de gemeente. Eind 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die de rekenkamer verzoekt onderzoek te doen naar het effect van armoederelingen die de gemeente uitvoert. Naar aanleiding van deze motie voert de rekenkamer een oriëntatie uit naar de mogelijkheden van een kwalitatief onderzoek naar de effecten van armoederegelingen voor de ontvangers daarvan. Aandachtspunten bij deze oriëntatie zijn daarnaast de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de regelingen. Het doel van deze oriëntatie is tot een onderzoeksopzet te komen. Deze publiceren wij naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024.

  Tijdslijn

  • 30 januari 2024

   Reactie op: Motie rekenkameronderzoek efficiency armoedebeleid

   Op 30 januari is de gemeenteraad met een brief geïnformeerd over het oriënterende onderzoek over het gemeentelijke armoedebeleid van de Rekenkamer. Tijdens de oriëntatie onderzoekt de rekenkamer wat de mogelijkheden zijn om onderzoek te doen naar het armoedebeleid en de uitvoering hiervan.

   RIS317890 Reactie op motie rekenkameronderzoek armoedebeleid.

  • 20 december 2023

   Motie Rekenkameronderzoek efficiëncy armoedebeleid

   Op 20 december 2023 nam de gemeenteraad tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2024-2027 een motie aan waarin de rekenkamer wordt verzocht een onderzoek te doen naar de effecten van het gemeentelijke armoedebeleid.

   HvDH.12 motie Rekenkameronderzoek efficiency armoedebeleid

  Onderzoekers

  Thijs Bosma

  Projectleider

  Sophie Henken

  Senior onderzoeker

  Bart van de Giessen

  Onderzoeker