Lopend onderzoek

De rekenkamer voert op dit moment onderzoek uit naar de Participatiewet, tarieven op de Haagse Markt en de exploitatie van het onderwijs- en cultuurcentrum (OCC). Het onderzoek naar het afvalbeleid is tijdelijk aangehouden.

Afvalgerelateerde overlast

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête die de Rekenkamer Den Haag in 2018 via het Stadspanel Den Haag heeft uitgezet heeft de rekenkamer besloten een onderzoek te doen naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte.

Met dit onderzoek wil de rekenkamer voor de gemeenteraad inzichtelijk maken of de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte doeltreffend en doelmatig is. Hierbij wil de rekenkamer specifiek ingaan op de vraag hoe de gemeente beschikbare informatie gebruikt bij het bepalen van prioriteiten en inzet bij de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het eerste kwartaal 2020 afgerond.

Participatiewet

De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar de begeleiding van jongeren door de gemeente naar school of werk in het kader van de Participatiewet. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente er in slaagt om jongeren van 18 tot 27 jaar de benodigde ondersteuning te bieden om naar school of aan het werk te gaan. Daarnaast beoogt de rekenkamer met dit onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het gemeentelijke beleid ten aanzien van de begeleiding van jongeren naar school of werk. Hieronder vindt u de onderzoeksopzet. Naar verwachting wordt dit onderzoek gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2020.

Gesprekken met jongeren

Voor het onderzoek naar de begeleiding van jongeren naar school of werk gaan wij praten met jongeren over hun ervaringen. In de link hieronder vindt je meer informatie over deze gesprekken. We vertellen wie we zijn, waarom we met je willen praten en wat we met je verhaal doen.

.

Tarieven Haagse markt
Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het presidium wordt verzocht de Rekenkamer Den Haag te vragen onderzoek te doen naar de tarieven van de Haagse Markt (RIS298987). De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad en ondernemers duidelijkheid geven of de doorbelasting van kosten aan ondernemers in overeenstemming is met de uitgangspunten en afspraken die voorafgaand aan de herinrichting met de raad en ondernemersverenigingen zijn overeengekomen. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet Tarieven Haagse markt. Naar verwachting wordt het onderzoek gepubliceerd in juni 2019.

Onderzoek Exploitatie Onderwijs- en Cultuurcentrum
De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). De rekenkamer heeft met dit onderzoek als doel de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de (totale) exploitatie van het OCC. Het onderzoek is gericht op de toekomstige exploitatie van het OCC en de mogelijkheden voor de gemeenteraad om te sturen op doeltreffendheid en doelmatigheid van deze exploitatie. Daarnaast wil de rekenkamer de raad inzicht verschaffen in de eigen kaderstellende en controlerende rol en de wijze waarop daaraan invulling is gegeven. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek 'Exploitatie onderwijs- en cultuurcentrum'. Naar verwachting wordt het onderzoek in het derde kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Onderzoek Afvalbeleid

UPDATE: Op 18 mei 2018 heeft de rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd dat het lopende onderzoek naar het afvalbeleid voorlopig wordt aangehouden. Klik hier voor het nieuwsbericht.

De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Afvalstoffenverwijdering’.