Lopend onderzoek

De rekenkamer voert op dit moment onderzoek uit naar de tarieven van de Haagse markt, het economisch beleid in Den Haag en de exploitatie van het onderwijs- en cultuurcentrum (OCC). Het onderzoek naar het afvalbeleid is tijdelijk aangehouden.

Tarieven Haagse markt
Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het presidium wordt verzocht de Rekenkamer Den Haag te vragen onderzoek te doen naar de tarieven van de Haagse Markt (RIS298987). De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad en ondernemers duidelijkheid geven of de doorbelasting van kosten aan ondernemers in overeenstemming is met de uitgangspunten en afspraken die voorafgaand aan de herinrichting met de raad en ondernemersverenigingen zijn overeengekomen. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet Tarieven Haagse markt.

Naar verwachting wordt het onderzoek in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Onderzoek Economisch beleid
De rekenkamer doet onderzoek naar het economisch beleid van de gemeente. Doel van dit onderzoek is de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het gevoerde economische beleid op het terrein van 'Kenniseconomie' en 'Stedelijke economie' om zo de gemeenteraad te ondersteunen bij het stellen van kaders aan de uitwerking van nieuw economisch beleid. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Economisch beleid’.

Naar verwachting wordt het onderzoek in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Onderzoek Exploitatie Onderwijs- en Cultuurcentrum
De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). De rekenkamer heeft met dit onderzoek als doel de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de (totale) exploitatie van het OCC. Het onderzoek is gericht op de toekomstige exploitatie van het OCC en de mogelijkheden voor de gemeenteraad om te sturen op doeltreffendheid en doelmatigheid van deze exploitatie. Daarnaast wil de rekenkamer de raad inzicht verschaffen in de eigen kaderstellende en controlerende rol en de wijze waarop daaraan invulling is gegeven. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek 'Exploitatie onderwijs- en cultuurcentrum'.

Naar verwachting wordt het onderzoek in tweede kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Onderzoek Afvalbeleid

UPDATE: Op 18 mei 2018 heeft de rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd dat het lopende onderzoek naar het afvalbeleid voorlopig wordt aangehouden. Klik hier voor het nieuwsbericht.

De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek ‘Afvalstoffenverwijdering’.