Lopend onderzoek

De rekenkamer voert op dit moment onderzoek uit naar het beleid en de praktijk rondom geheimhouding, afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte, de Participatiewet en de exploitatie van het onderwijs- en cultuurcentrum (OCC).

Geheimhouding

De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar geheimhouding. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken of het beleid en de praktijk rondom geheimhouding in overeenstemming zijn met wet- en regelgeving en of het principe van 'openbaar tenzij' ook in de praktijk goed wordt nageleefd. Naar verwachting wordt dit onderzoek afgerond in het tweede kwartaal van 2020. Hieronder vindt u de onderzoeksopzet.

Afvalgerelateerde overlast

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête die de Rekenkamer Den Haag in 2018 via het Stadspanel Den Haag heeft uitgezet heeft de rekenkamer besloten een onderzoek te doen naar de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte.

Met dit onderzoek wil de rekenkamer voor de gemeenteraad inzichtelijk maken of de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte doeltreffend en doelmatig is. Hierbij wil de rekenkamer specifiek ingaan op de vraag hoe de gemeente beschikbare informatie gebruikt bij het bepalen van prioriteiten en inzet bij de aanpak van afvalgerelateerde overlast in de openbare ruimte.

Hieronder kunt u de onderzoeksopzet downloaden. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het eerste kwartaal 2020 afgerond.

Participatiewet

De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar de begeleiding van jongeren door de gemeente naar school of werk in het kader van de Participatiewet. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente er in slaagt om jongeren van 18 tot 27 jaar de benodigde ondersteuning te bieden om naar school of aan het werk te gaan. Daarnaast beoogt de rekenkamer met dit onderzoek bij te dragen aan de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het gemeentelijke beleid ten aanzien van de begeleiding van jongeren naar school of werk. Hieronder vindt u de onderzoeksopzet. Naar verwachting wordt dit onderzoek gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2020.

Gesprekken met jongeren

Voor het onderzoek naar de begeleiding van jongeren naar school of werk gaan wij praten met jongeren over hun ervaringen. In de link hieronder vindt je meer informatie over deze gesprekken. We vertellen wie we zijn, waarom we met je willen praten en wat we met je verhaal doen.

Onderzoek Exploitatie Onderwijs- en Cultuurcentrum
De Rekenkamer Den Haag doet onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). De rekenkamer heeft met dit onderzoek als doel de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de (totale) exploitatie van het OCC. Het onderzoek is gericht op de toekomstige exploitatie van het OCC en de mogelijkheden voor de gemeenteraad om te sturen op doeltreffendheid en doelmatigheid van deze exploitatie. Daarnaast wil de rekenkamer de raad inzicht verschaffen in de eigen kaderstellende en controlerende rol en de wijze waarop daaraan invulling is gegeven. In onderstaand document vindt u de onderzoeksopzet voor het onderzoek 'Exploitatie onderwijs- en cultuurcentrum'. Naar verwachting wordt het onderzoek in het derde kwartaal van 2019 gepubliceerd.

Gezamenlijk onderzoek Jeugdhulp H10
De Rekenkamer Den Haag doet een onderzoek naar de Jeugdhulp H10. De rekenkamer voert dit onderzoek uit in samenwerking met de rekenkamer(commissie)s van de andere H10-gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. In onderstaand document vindt u de bijbehorende ‘Onderzoeksopzet gezamenlijk rekenkameronderzoek Jeugdhulp H10’.