Artikelen door Thijs Bosma

Publicatie Wta brief 2014

De Rekenkamer Den Haag heeft op grond van de Gemeentewet en de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) de taak toezicht uit te oefenen op de Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD). Deze doorlopende toezichtstaak is verbonden aan de wettelijke controletaken van de accountant, bijvoorbeeld de controle van de concern- en dienstjaarrekeningen. Het toezicht is gericht op de kwaliteitsbeheersing bij […]

Werkbespreking met raad over Verbonden Partijen

Op 12 februari organiseerde de rekenkamer een werkbespreking met de raad naar aanleiding van het onderzoek naar Verbonden partijen. De rekenkamer verzamelde tijdens de werkbespreking input voor het verdiepende deel van het onderzoek naar Verbonden partijen. Zie voor het verslag van de werkbespreking met de raad onderstaande PDF. De rekenkamer publiceert het onderzoeksplan voor het […]

Eerste ervaringen jeugdzorgprofessionals na transitie

Op maandag 2 februari organiseerden de G4-rekenkamers een werkconferentie jeugdzorg in Den Haag. Tijdens de werkconferentie werd er teruggeblikt op het onderzoek naar de decentralisatie jeugdzorg en aan de hand van stellingen werden ervaringen van de aanwezige jeugdzorgprofessionals gepeild en in de discussie die volgde nader uitgediept en genuanceerd. Zie voor de uitkomst van de […]

Brief beleidskader informatieveiligheid

In februari 2015 is de rekenkamer nagegaan in hoeverre het raadsbesluit Digitale veiligheid wordt uitgevoerd. De rekenkamer informeerde de raad hierover via onderstaande brief.

Rekenkamer start drie nieuwe onderzoeken

Eind 2014 publiceerde de rekenkamer het onderzoeksprogramma 2014 – 2015. Voor de onderwerpen Schuldhulpverlening, Sociale wijkzorgteams en Verbonden Partijen zijn de onderzoeksplannen inmiddels gereed en wordt gestart met de uitvoering. U kunt de drie onderzoeksopzetten hieronder downloaden.

Workshop digitale veiligheid

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVRR op 21 november 2014 gaf de rekenkamer samen met Taskforce BID een workshop digitale veiligheid. Tijdens de najaarsbijeenkomst van de NVRR op 21 november 2014 gaf de rekenkamer samen met Taskforce BID een workshop digitale veiligheid. In samenwerking met Taskforce BID heeft de Rekenkamer Den Haag een notitie opgesteld […]

Decentralisatie jeugdzorg

De G4 rekenkamers deden onderzoek naar de voorbereidingen voor de decentralisatie van de jeugdzorg. Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Doel van het Rijk bij het overdragen van deze taak is een betere en goedkopere uitvoering van de jeugdzorg. De Rekenkamer Den Haag onderzocht in hoeverre het nieuwe Haagse jeugdstelsel […]