Artikelen door Thijs Bosma

Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019

In ons jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 rapporteren we over onze werkzaamheden van het afgelopen jaar en geven we aan welke onderzoeken en overige activiteiten wij in 2019 willen uitvoeren. Hieronder kunt u het jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 downloaden.

Rekenkamer start onderzoek Participatiewet jongeren

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek doen naar de begeleiding van jongeren door de gemeente naar school of werk in het kader van de Participatiewet. De rekenkamer wil met dit onderzoek voor de raad inzichtelijk maken in hoeverre de gemeente er in slaagt om jongeren van 18 tot 27 jaar de benodigde ondersteuning te […]

Reactie rekenkamer op actieplan maatschappelijke opvang

Op 14 januari 2019 heeft de rekenkamer een reactie gepubliceerd op het actieplan maatschappelijke opvang van het college. In de reactie maakt de rekenkamer inzichtelijk in hoeverre het actieplan van het college voor de maatschappelijke opvang (RIS301432) uitvoering geeft aan het raadsbesluit naar aanleiding van het rekenkamerrapport ‘Van de straat’, over de maatschappelijke opvang in […]

Voortgang onderzoeksprogramma 2018

Op 28 september 2018 hebben wij de raad geïnformeerd over de voortgang en het aanpassen van de planning van onze lopende onderzoeken naar de Tarieven van de Haagse Markt, de Exploitatie van het Onderwijs en Cultuurcentrum en het Economisch beleid.

Rekenkamer start onderzoek Tarieven Haagse markt

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het presidium wordt verzocht de Rekenkamer Den Haag te vragen onderzoek te doen naar de tarieven van de Haagse Markt (RIS298987). Bijgevoegd vindt u de opzet voor het rekenkameronderzoek Tarieven Haagse Markt. Naar verwachting wordt het onderzoek in juni 2019 afgerond.

Uitkomsten zelfevaluatie rekenkamer

De rekenkamer heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van een consultatie van gemeenteraadsfracties, leden van het college, ambtenaren en andere belanghebbenden. In onze meerjarenstrategie 2017 – 2020 is opgenomen dat de kwaliteit van de rekenkamer en de kwaliteit van de producten van de rekenkamer in 2017 en 2018 geëvalueerd zullen worden. De nu uitgevoerde […]

Uitkomsten enquête Stadspanel Den Haag

De Rekenkamer Den Haag heeft via het Stadspanel Den Haag een vragenlijst uitgezet met als doel om van de inwoners van de gemeente Den Haag informatie te krijgen voor een nieuw onderzoeksthema van de rekenkamer. Onderwerpen waar voor gekozen kon worden waren: Handhaving, Parkeerbeleid, Luchtkwaliteit, Bomenpopulatie, Openbare ruimte en Veiligheid. Onderwerpen voor onderzoek De drie […]

Onderzoek G4-rekenkamers maatschappelijke opvang

De G4-rekenkamers hebben onderzoek gedaan naar de opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen. De vier grote steden hebben zich de afgelopen jaren elk op hun eigen wijze ingespannen om de opvang en zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren. Toch slagen zij er bij een behoorlijk deel van de dak- en thuislozen niet in […]

Publicatie Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018

De rekenkamer Den Haag heeft op 30 maart 2018 haar jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamer doet dat aan de hand van de drie w-vragen uit de Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Aan de hand van de drie w-vragen geeft de rekenkamer eveneens inzicht in de […]

Rekenkamer start onderzoek Economisch beleid

De rekenkamer doet onderzoek naar het economisch beleid van de gemeente Den Haag. Doel van dit onderzoek is de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het gevoerde economische beleid op het terrein van ‘Kenniseconomie’ en ‘Stedelijke economie’ om zo de gemeenteraad te ondersteunen bij het stellen van kaders aan de uitwerking van nieuw […]