Artikelen door Thijs Bosma

Publicatie onderzoek Toegang tot de Wmo

‘Over de drempel’, onderzoek naar de toegang tot de Wmo De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de opzet en uitvoering van de toegang tot de Wmo in Den Haag. De rekenkamer heeft in het onderzoek gekeken in hoeverre de toegang van de Wmo in Den Haag voldoet aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten. […]

Brief navolging Verbonden partijen

In antwoord op een vraag van de commissie Bestuur geven wij in onderstaande brief aan of de wijziging van de governancestructuur CV/BV’s Vroondaal in overeenstemming is met het raadsbesluit en in hoeverre de herijkingsrapportage van het college invulling geeft aan het raadsbesluit. Voorts gaan wij kort in op de structuurwijziging waartoe het college gelijktijdig met […]

Meerjarenstrategie 2017 – 2020

De Rekenkamer Den Haag heeft haar Meerjarenstrategie 2017 – 2020 vastgesteld. Met de meerjarenstrategie geven wij inzicht in de doelen voor de rekenkamer en de wijze waarop we daaraan invulling willen en kunnen geven. Download hieronder de meerjarenstrategie 2017 – 2020.

Reactie op beleidsplan schuldhulpverlening

De rekenkamer heeft in 2015 het rapport ‘Een streep door de rekening’ gepubliceerd over de uitvoering van de schuldhulpverlening door de gemeente. Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport een raadsvoorstel aangenomen waarmee het college wordt opgedragen op vijf onderdelen verbeteringen door te voeren in […]

Jaarverslag 2015 en Jaarplan 2016

De Rekenkamer Den Haag brengt in het Jaarverslag 2015 & Jaarplan 2016 aan de hand van de drie w-vragen uit de Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) verslag uit over haar werkzaamheden in 2015. Aan de hand van de drie w-vragen geeft de rekenkamer eveneens inzicht in de onderzoeken die zij in […]

Rekenkamer start onderzoek naar WMO

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning en zal zich richten op de opzet en uitvoering van de toegang. Doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan een rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de toegang tot de maatschappelijke ondersteuning. De rekenkamer zal onderzoeken in hoeverre de toegang van […]

Publicatie onderzoek verbonden partijen

‘Moeite met afstand’, onderzoek naar verbonden partijen De rekenkamer heeft in het onderzoek naar verbonden partijen gekeken in hoeverre het college en de raad sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen. Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. […]

Publicatie onderzoek sociale wijkzorgteams

De Rekenkamer Den Haag heeft onderzoek gedaan naar de Sociale Wijkzorgteams zoals die zijn opgezet en geïmplementeerd door de gemeente Den Haag. De Sociale Wijkzorgteams zijn in het kader van de decentralisatie van de zorg  in 2014 opgezet en vormen één van de vernieuwingen waarmee de gemeente de nieuwe taken op het gebied van zorg […]

Publicatie onderzoek schuldhulpverlening

‘Een streep door de rekening’ onderzoek naar schuldhulpverlening De rekenkamer heeft onderzocht wat succes- en faalfactoren in de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening zijn voor een effectieve schuldhulpverlening. Het onderzoek is een combinatie van een kwalitatief onderzoek naar: klantervaringen (onder 145 klanten en 18 schuldeisers) een analyse van het beleid en de uitvoering het inzichtelijk […]

Jaarverslag 2014

De Rekenkamer Den Haag brengt verslag uit van de activiteiten in 2014. Hiermee legt ze verantwoording af van haar handelen en geeft inzicht in de manier waarop zij de haar ter beschikking gestelde middelen heeft besteed. Dit verslag gaat in op de realisatie van het onderzoeksprogramma. Gelet op de vernieuwde bemensing van de rekenkamer is […]