Artikelen door Thijs Bosma

Rekenkamer gaat onderzoek doen naar OCC

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek uitvoeren naar het Onderwijs- en Cultuur Complex. De rekenkamer heeft in haar jaarprogramma voor 2017 een onderzoek opgenomen naar de exploitatie van het OCC en zal naar verwachting medio december een onderzoeksopzet vaststellen. Recent kwam dit voornemen van de rekenkamer in de publiciteit. Zie hiervoor onder meer het […]

Rekenkamer start onderzoek afvalbeleid

De Rekenkamer Den Haag start een onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de […]

Brief opvolging raadsbesluit rekenkameronderzoek ‘Over de drempel’

Op dinsdag 26 september verzond de rekenkamer een brief naar de commissie Samenleving over de opvolging van het raadsbesluit n.a.v. het rapport ‘Over de drempel’. Het rapport over de toegang en uitvoering van de Wmo in Den Haag is op 24 februari 2017 gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport nam de gemeenteraad op 13 april […]

Publicatie vervolgonderzoek subsidies ‘Eerlijk delen’

De rekenkamer heeft onderzocht in hoeverre de gemeente Den Haag ervoor zorgt dat de subsidies die ze verstrekt doeltreffend en doelmatig zijn. De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop in de afgelopen jaren invulling is gegeven aan een besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van een eerder rekenkameronderzoek uit 2011 naar subsidies. Tevens […]

Brief opvolging raadsbesluit verbonden partijen

De rekenkamer is nagegaan in hoeverre opvolging is gegeven aan het raadsbesluit verbonden partijen. In januari 2016 publiceerde de rekenkamer het onderzoeksrapport ‘Moeite met afstand’ over de sturing door het college en de raad op de doelrealisatie en beheersing van risico’s van deelname aan verbonden partijen. De raad heeft in februari 2016 hierover een raadsbesluit […]

Brief opvolging raadsbesluit verbonden partijen

De rekenkamer publiceerde in januari 2016 het rapport ‘Moeite met afstand’ over sturing op doelrealisatie en beheersing van risico’s van deelname aan verbonden partijen door het college en de raad. In de vergadering van de Rekeningencommissie van 28 september 2016 werd de rekenkamer gevraagd in hoeverre de aanbevelingen uit het rapport ‘Moeite met afstand’ van […]

Rekenkamer start onderzoek Maatschappelijke opvang

De rekenkamer doet onderzoek naar de maatschappelijke opvang in Den Haag. Naast de Rekenkamer Den Haag voeren de andere rekenkamers van de G4 gelijktijdig een zelfde onderzoek uit naar maatschappelijke opvang. Met dit onderzoek beoogt de Haagse rekenkamer inzicht te verschaffen in de keten van maatschappelijke opvang en de mogelijke belemmeringen in de in-, door- […]

Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017

De Rekenkamer Den Haag brengt in het Jaarverslag 2016 & Jaarplan 2017 verslag uit over haar werkzaamheden in 2016. De rekenkamer doet dat aan de hand van de drie w-vragen uit de Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Aan de hand van de drie w-vragen geeft de rekenkamer eveneens inzicht in de […]

Verslag seminar Open en big data

Op maandag 20 maart jl. organiseerde de Haagse Rekenkamer een seminar over open en big data voor collega-rekenkamers, gemeenteambtenaren, raadsleden en andere belangstellenden. Verschillende sprekers namen onder leiding van dagvoorzitter Eva Brouwer het publiek mee in de wereld van open en big data. Onder de video vindt u een inhoudelijk verslag en een sfeerimpressie van […]

Brief vervolgonderzoek Sociale wijkzorgteams

De Rekenkamer Den Haag verzond op 23 maart 2017 een brief naar de commissie Samenleving inzake het (vervolg-) onderzoek naar Sociale wijkzorgteams door B&A. Naar aanleiding van een brief van de wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens (RIS 296156) over de stand van zaken van de toegang tot de Wmo, is de rekenkamer nagegaan […]