Artikelen door Thijs Bosma

Rekenkamer start onderzoek Tarieven Haagse markt

Op 25 januari 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het presidium wordt verzocht de Rekenkamer Den Haag te vragen onderzoek te doen naar de tarieven van de Haagse Markt (RIS298987). Bijgevoegd vindt u de opzet voor het rekenkameronderzoek Tarieven Haagse Markt. Naar verwachting wordt het onderzoek in juni 2019 afgerond.

Uitkomsten zelfevaluatie rekenkamer

De rekenkamer heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van een consultatie van gemeenteraadsfracties, leden van het college, ambtenaren en andere belanghebbenden. In onze meerjarenstrategie 2017 – 2020 is opgenomen dat de kwaliteit van de rekenkamer en de kwaliteit van de producten van de rekenkamer in 2017 en 2018 geëvalueerd zullen worden. De nu uitgevoerde […]

Uitkomsten enquête Stadspanel Den Haag

De Rekenkamer Den Haag heeft via het Stadspanel Den Haag een vragenlijst uitgezet met als doel om van de inwoners van de gemeente Den Haag informatie te krijgen voor een nieuw onderzoeksthema van de rekenkamer. Onderwerpen waar voor gekozen kon worden waren: Handhaving, Parkeerbeleid, Luchtkwaliteit, Bomenpopulatie, Openbare ruimte en Veiligheid. Onderwerpen voor onderzoek De drie […]

Onderzoek G4-rekenkamers maatschappelijke opvang

De G4-rekenkamers hebben onderzoek gedaan naar de opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen. De vier grote steden hebben zich de afgelopen jaren elk op hun eigen wijze ingespannen om de opvang en zorg voor dak- en thuislozen te verbeteren. Toch slagen zij er bij een behoorlijk deel van de dak- en thuislozen niet in […]

Publicatie Jaarverslag 2017 en Jaarplan 2018

De rekenkamer Den Haag heeft op 30 maart 2018 haar jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De rekenkamer doet dat aan de hand van de drie w-vragen uit de Circulaire Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Aan de hand van de drie w-vragen geeft de rekenkamer eveneens inzicht in de […]

Rekenkamer start onderzoek Economisch beleid

De rekenkamer doet onderzoek naar het economisch beleid van de gemeente Den Haag. Doel van dit onderzoek is de gemeenteraad inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het gevoerde economische beleid op het terrein van ‘Kenniseconomie’ en ‘Stedelijke economie’ om zo de gemeenteraad te ondersteunen bij het stellen van kaders aan de uitwerking van nieuw […]

Publicatie onderzoek Maatschappelijke opvang ‘Van de straat’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke opvang – de ondersteuning en opvang van daklozen – in Den Haag. In het onderzoek is de vraag beantwoord in hoeverre de gemeente een adequate ondersteuning aan daklozen en een goede door- en uitstroom uit het traject realiseert. Het onderzoeksrapport bestaat uit een bestuurlijk deel, met conclusies […]

Publicatie onderzoeksopzet Onderwijs- en Cultuurcentrum

De rekenkamer doet onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). De rekenkamer heeft met dit onderzoek als doel de gemeenteraad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de (totale) exploitatie van het OCC. Het onderzoek is gericht op de toekomstige exploitatie van het OCC en de mogelijkheden voor de gemeenteraad om […]

Rekenkamer gaat onderzoek doen naar OCC

De Rekenkamer Den Haag gaat een onderzoek uitvoeren naar het Onderwijs- en Cultuur Complex. De rekenkamer heeft in haar jaarprogramma voor 2017 een onderzoek opgenomen naar de exploitatie van het OCC en zal naar verwachting medio december een onderzoeksopzet vaststellen. Recent kwam dit voornemen van de rekenkamer in de publiciteit. Zie hiervoor onder meer het […]

Rekenkamer start onderzoek afvalbeleid

De Rekenkamer Den Haag start een onderzoek naar het gemeentelijke afvalbeleid. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre met de uitvoering van het gemeentelijk afvalbeleid wordt voldaan aan de landelijke en de door de raad vastgestelde vereisten en uitgangspunten ten aanzien van de afvalstoffenheffing, de afvalscheiding en de dienstverlening. In onderstaand document vindt u de […]