Artikelen door Katelijne Brongers

Meerjarenstrategie Rekenkamer Den Haag 2021-2024

Met de Meerjarenstrategie 2021-2024 informeert de rekenkamer de gemeenteraad over de visie en de rol van de rekenkamer en schetsen wij de kaders voor ons werk voor de komende jaren.

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

De Rekenkamer Den Haag heeft haar Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 opgesteld. In het Jaarverslag 2020 rapporteren wij aan de hand van de drie w-vragen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) over onze verrichte werkzaamheden over het afgelopen jaar. In het Jaarplan 2021 geven wij, eveneens aan de hand van de drie w-vragen, aan […]

Kwaliteitswaarborging – hoe zorgt de Rekenkamer Den Haag voor kwalitatief hoogwaardige onderzoeken?

De rekenkamer publiceert de eisen waaraan haar onderzoeken moeten voldoen. De rekenkamer ziet kwalitatief hoogwaardig onderzoek als een belangrijke voorwaarde voor een onafhankelijke en objectieve uitvoering van haar taak. Bij de uitvoering van onze onderzoeken houden we daarom vast aan kwaliteitseisen. Met de notitie ‘Kwaliteitswaarborging rekenkameronderzoek’ maken we duidelijk aan welke eisen onze onderzoeken moeten […]

Publicatie brieven G4-rekenkamers over geheimhouding

De Rekenkamer Den Haag heeft samen met de G4-rekenkamers een brief met een gezamenlijke analyse over geheimhouding aangeboden aan de G4-gemeenteraden. Tevens is een brief voor de Tweede Kamer opgesteld die betrekking heeft op de wet- en regelgeving rondom geheimhouding. In de G4-brief aan de gemeenteraden worden de resultaten van een gezamenlijke analyse gepresenteerd. Deze […]

Publicatie onderzoek naar geheimhouding ‘Openheid over geheimhouding’

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan of het beleid en de praktijk van (het opleggen, bekrachtigen en opheffen van) geheimhouding in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en of de gemeente het principe van ‘openbaar tenzij’ in de praktijk ook goed naleeft. In onderstaande video worden de belangrijkste conclusies uit het onderzoek toegelicht. Het onderzoeksrapport, […]

Jaarverslag 2019 en jaarplan 2020

De rekenkamer heeft het Jaarverslag 2019 en Jaarplan 2020 gepubliceerd. In het Jaarverslag 2019 zijn de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar opgenomen. In het Jaarplan 2020 geeft de rekenkamer aan welke onderzoeken en overige activiteiten zij in 2020 zal uitvoeren. Een financieel en inhoudelijk overzicht van ons werk voor de gemeente Den Haag.

Sturen op maatschappelijke effecten van grote projecten

Den Haag bouwt grote projecten zonder zicht op doelen. Den Haag investeert honderden miljoenen in grote projecten, maar stuurt niet op het beoogde effect. Bij besluitvorming voorafgaand aan een groot project besteedt het gemeentebestuur de nodige aandacht aan de maatschappelijke effecten die men van het project verwacht, bijvoorbeeld het versterken van de stedelijke economie of […]

Publicatie Digitale veiligheid

Rekenkameronderzoek toont kwetsbaarheden in digitale veiligheid gemeente Den Haag. De Haagse Rekenkamer deed onderzoek naar de digitale veiligheid van de ICT-infrastructuur en van privacygevoelige informatie bij de gemeente Den Haag. Daarbij bleek de gemeentelijke website denhaag.nl veilig te zijn. Op het interne netwerk werden de nodige kwetsbaarheden in de veiligheid gevonden. De rekenkamer beveelt aan […]

Factsheets begrotingsprogramma’s

De factsheets bieden per begrotingsprogramma zicht op het geld, het gemeentelijk beleid, actuele ontwikkelingen, en relevante onderzoeksrapporten van de rekenkamer en anderen. U kunt in de inhoudsopgave eenvoudig de voor u relevante pagina’s vinden en doorklikken naar de achterliggende documenten. De rekenkamer beoogt met de factsheets bij te dragen aan de kaderstellende en controlerende taken […]

Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 van Rekenkamer Den Haag en de begeleidende brief aan de Raad (RIS 269585) kunt u via de onderstaande links downloaden.